Zem V8 Odhad sklizně zemědělských plodin – srpen

 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Odhad sklizně zemědělských plodin – srpen
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem V8

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93, v platném znění, čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Odhad hektarového výnosu sklizně základních obilovin, kukuřice na zrno, hrachu polního, brambor, cukrovky, řepky, slunečnice, sóji, kukuřice na zeleno a vojtěšky.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 16. srpna 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32009R0543, 32004R0138