Zem Reg 1-99 Dotazník pro zařazení jednotky do zemědělského registru Českého statistického úřadu

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 293/2019 Sb.

80. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro zařazení subjektu do zemědělského registru Českého statistického úřadu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem Reg 1-99

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Ověření správnosti údajů převzatých z administrativních zdrojů včetně doplnění chybějících údajů u nově vzniklých aktivních a poprvé zařazovaných zemědělských farem do zemědělského registru Českého statistického úřadu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z § 19a odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Identifikační údaje, údaje o využití zemědělské půdy, o počtech chovaných hospodářských zvířat a počtech pěstovaných ovocných stromů a keřů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Nově vzniklé ekonomické subjekty, právnické i fyzické osoby, zabývající se zemědělskou prvovýrobou, zachycené v administrativních registrech Ministerstva zemědělství, které dosud nejsou zařazeny v zemědělském registru Českého statistického úřadu.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář
Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 dnů po obdržení výkazu

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad