Zem IŠ 1-01 Integrované šetření v zemědělství

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 293/2019 Sb.

79. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Integrované šetření v zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem IŠ 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o struktuře a činnosti zemědělských subjektů v rámci strukturálních šetření organizovaných ve všech členských státech EU. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 až 5, čl. 7 a čl. 10 až 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 ze dne 18. července 2018 o integrované statistice zemědělských podniků a o zrušení nařízení (EU) č. 1166/2008 a (EU) 1337/2011, čl. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2018/1874 ze dne 29. listopadu 2018 o údajích, které mají být předkládány za rok 2020 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 o integrované statistice zemědělských podniků a o zrušení nařízení (ES) č. 1166/2008 a (EU) č. 1337/2011, pokud jde o seznam proměnných a jejich popis; dále budou využívány k analýzám hospodářského vývoje tohoto odvětví, k popisu struktury zemědělských subjektů a sledování výrobního zaměření, k zajištění agroenvironmentální politiky, ke zlepšení kvality ukazatelů agroenvironmentálních a rozvoje venkova, k doplnění a aktualizaci zemědělského registru Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní identifikační údaje podniku, údaje o struktuře zemědělské půdy a jejího využití, rozsahu ekologického zemědělství (využití zemědělské půdy, chov zvířat), počtu hospodářských zvířat, pracovní síle (v členění podle odpracovaných hodin, pohlaví a vztahu k hospodáři), jiných výdělečných činnostech přímo nesouvisejících s podnikem vykonávaných členy rodiny hospodáře, jiných výdělečných činnostech v podniku přímo souvisejících s podnikem (v členění podle zapojených osob a výše pracovního úvazku), ustájení hospodářských zvířat a hospodaření se statkovými hnojivy (technologie aplikace statkových hnojiv, zařízení pro skladování statkových hnojiv a jejich kapacita), vývoz/dovoz statkového hnojiva z/do podniku).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Právnické i fyzické osoby provozující zemědělskou činnost a splňující prahové hodnoty zjišťování.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: tříletá
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 26. října 2020

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32018R1091, 32018R1874