Zem 7-02 Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků

 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 7-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o zdrojích, odbytových směrech a úrovni zásob vybraných rostlinných produktů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, k zabezpečení potravinové, krmivové a surovinové bilance, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotnostní ukazatele vybraných rostlinných produktů v členění podle zdrojů a užití.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s rostlinnou výrobou.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32004R0138