Zem 1-12 Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 250/2018 Sb.

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o porážkách hospodářských zvířat. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 9 a čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS, v platném znění; čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet a hmotnost poražených zvířat v živé hmotnosti nebo hmotnosti jatečně upravených těl v členění podle druhu a kategorií hospodářských zvířat.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se porážkami hospodářských zvířat.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32008R1165, 32004R0138