VZ Dotazník o odborném vzdělávání

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 293/2019 Sb.

76. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o odborném vzdělávání
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VZ

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o odborném vzdělávání, které je jedním z hlavních ukazatelů charakterizujících kvalitativní úroveň pracovní síly, míry adaptability ekonomických subjektů a pružnosti trhu práce. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Komise (ES) č. 198/2006 ze dne 3. února 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 o statistikách odborného vzdělávání v podnicích, v platném znění, pro analytickou a publikační činnost Českého statistického úřadu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí a výzkumně vzdělávacích institucí, pro poskytování dat mezinárodním organizacím, především Eurostatu a k využití laickou veřejností.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní charakteristiky podniků a jejich strategie v oblasti dalšího odborného vzdělávání. Účast zaměstnaných osob na odborném vzdělávání, jeho formy (vzdělávací kurzy, kroužky, vzdělávání na pracovišti, přednášky, semináře, konference, samostudium, rotace pracovních míst, apod.), věcný obsah a organizační zajištění. Náklady na další odborné vzdělávání a důvody jeho zpřístupňování zaměstnancům. Dále faktory limitující další odborné vzdělávání zaměstnaných osob včetně důvodů jeho neposkytování ze strany vybraných podniků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující ekonomickou činností v rámci sekcí B až N, R a S  Klasifikace CZ-NACE s 10 a více zaměstnanci.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: víceletá
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. června 2021

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32006R0198