VTR 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 355/2016 Sb.

44. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výzkumu a vývoji
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VTR 5-01 (mutace a, b)

a)      Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Sběr mezinárodně srovnatelných dat o lidských a finančních zdrojích ve výzkumu a vývoji v České republice pro zabezpečení statistických údajů pro zabezpečení požadovaných ukazatelů pro naplnění Usnesení vlády České republiky ze dne 17. února 2016 č. 135 k Národní politice výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016-2020 a Usnesení vlády České republiky ze dne 8. prosince 2014 č. 1028 ze dne 8. prosince 2014 o Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 a čl. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 995/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky, pro výkon státní správy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, pro potřeby Evropské unie v rámci Strategii Evropa 2020 a její stěžejní iniciativy Unie inovací a pro potřeby Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v rámci její Inovační strategie. Údaje budou využity prostřednictvím kapitalizace výzkumu a vývoje i k propočtu úplných sestav makroekonomických ukazatelů v rámci ročních národních účtů a pro další analytické účely, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie, mezinárodních organizací a pro informování odborné veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet zaměstnanců výzkumu a vývoje a počet osob pracujících ve výzkumu a vývoji na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti v členění podle pohlaví a pracovní činnosti. Počet výzkumných pracovníků a nově zaměstnaných výzkumných pracovníků podle pracovního úvazku a státního občanství. Výdaje za provedený výzkum a vývoj podle druhu nákladů, zdrojů financování, typu výzkumné a vývojové činnosti, kódu výsledné produkce výzkumu a vývoje a ve vybraných oblastech. Náklady a tržby za nákup a prodej služeb výzkumu a vývoje. Požadované ukazatele jsou zjišťovány v územním průřezu podle krajů klasifikace CZ-NUTS a podle vědních oblastí.

b)      Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všechny pracoviště výzkumu a vývoje ekonomických subjektů – právnické a fyzické osoby, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku provádějících výzkum a vývoj bez ohledu na to, zda jde o jejich hlavní či vedlejší ekonomickou činnost.
Ekonomické subjekty podnikatelského sektoru a soukromého neziskového sektoru sloužící domácnostem vyplňují mutaci a, mutace b je určena pro vládní sektor, vysokoškolský sektor a fakultní nemocnice.
Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c)       Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d)      Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2018

e)       Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32012R0995