VI 1-01 Roční výkaz vybraných vládních institucí

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 373/2017 Sb.

31. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz vybraných vládních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VI 1-01 (mutace)

a)      Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o jednotkách zatříděných do sektoru vládních institucí. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, k propočtu makroekonomických ukazatelů v oblasti vládní statistiky, sestavení národních účtů, pro analytické účely, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Vybrané finanční ukazatele ve statistickém členění – dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, údaje o jeho pořízení a struktuře. Struktura vybraných finančních aktiv a pasiv podle institucionálních sektorů/subsektorů, vybrané ukazatele z výnosů, nákladů a doplňkové ukazatele o počtu bytů a nájemném. Odvětvové členění pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Bezúplatné nabytí a převzetí dlouhodobého majetku, bezúplatné předání dlouhodobého hmotného majetku.

b)      Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Správa železniční dopravní cesty, PRISKO, a. s., územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace. Zpravodajská povinnost u příspěvkových organizací je vázána na objem aktiv zpravodajské jednotky, v případě obcí na počet obyvatel daného územního samosprávného celku.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c)       Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d)      Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. března 2019

e)       Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32013R0549, 32009R0479