ÚNP 4-01 Výkaz o úplných nákladech práce

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 466/2020 Sb.

71. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o úplných nákladech práce
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ÚNP 4-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o celkové zaměstnanosti, mzdách a dalších nákladech na pracovní sílu v detailním členění v jednotlivých odvětvích hospodářství, včetně sociálních nákladů práce. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 7 nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce, v platném znění, čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1726/1999 ze dne 27. července 1999, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o nákladech práce, v platném znění, a čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik, pro výkon státní správy (analýzy trhu práce, podklady pro úpravy v sociální oblasti), pro sestavení ročních národních účtů, regionálních průřezů, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Charakteristika ekonomického subjektu, počty zaměstnanců, pracujících majitelů firmy, osob pracujících na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, žáků/studentů konajících praktické vyučování/odbornou praxi, struktura mezd/platů, odpracované hodiny, placené hodiny a údaje o sociálních a personálních nákladech práce, doplňující údaje z oblasti zaměstnávání osob, vybrané ukazatele o práci a mzdách/platech strukturované podle území.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty – právnické osoby včetně krajů, obcí, příspěvkových a neziskových organizací, fyzické osoby zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku a organizační složky státu. Zpravodajská povinnost je vázána na počet zaměstnanců a převažující činnost zpravodajské jednotky a je přiřazena ekonomickým subjektům Českým statistickým úřadem na základě údajů v Registru ekonomických subjektů.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. března 2022

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 31999R0530, 31999R1726, 32019R2152