RES 2-99 Dotazník pro podniky a podnikatele

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 466/2020 Sb.

65. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro podniky a podnikatele
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
RES 2-99

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Ověření údajů za podniky a podnikatele pro Registr ekonomických subjektů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby, informace o místních jednotkách, aktualizace místních jednotek, jejich hlavní činnosti, počtu zaměstnanců a počtu osob pracujících mimo pracovní poměr.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do Registru ekonomických subjektů zařazené do sektoru 11, 12 a 14100 bez ohledu na CZ-NACE.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30 dnů po obdržení dotazníku

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32019R2152