Práce 2-04 Čtvrtletní výkaz o práci

 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o práci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Práce 2-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů charakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 6 odst. 2 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu nákladů práce, v platném znění, čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik, v platném znění, čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění a čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 ze dne 23. dubna 2008 o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství, pro opatření vyplývající např. z § 17 odst. 2 a 4 a § 107 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 6 a 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, § 57 odst. 2, § 77 odst. 2, § 82 odst. 1, § 113 odst. 7, § 114 odst. 2 a § 122 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, apod., pro výkon státní správy (analýzy trhu práce, podklady pro úpravy v sociální oblasti), pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o počtu zaměstnanců a pracujících na dohody, jejich mzdách, platech a odměnách, odpracované době, o počtu osob dočasně přidělených agenturami práce a počtu volných pracovních míst.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty – právnické osoby včetně krajů, obcí, příspěvkových a neziskových organizací, fyzické osoby zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku a organizační složky státu. Zpravodajská povinnost je vázána na počet zaměstnanců a převažující činnost zpravodajské jednotky a je přiřazena ekonomickým subjektům Českým statistickým úřadem na základě údajů v Registru ekonomických subjektů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po skončení sledovaného období 

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32003R0450, 32019R2152, 31998R1165, 32008R0453