P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 250/2018 Sb.

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání nekonsolidovaných údajů o finančních ukazatelích podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, v platném znění, čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 4 odst. 1, 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 ze dne 20. června 2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací, v platném znění a čl. 7 nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce, v platném znění, k propočtu úplných sestav makroekonomických ukazatelů v rámci ročních národních účtů, pro vyhodnocení celoročního ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích včetně strukturálních změn odvětvového i věcného charakteru, pro sestavení regionálních průřezů a účtů a pro další analytické účely, pro potřeby České národní banky, vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie, mezinárodních organizací a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Charakteristika ekonomického subjektu a doplňující informace. Počty zaměstnanců a mzdy. Identifikace subjektu se zahraniční kapitálovou účastí. Finanční ukazatele ve statistickém členění – výnosy a náklady, souhrnné ukazatele aktiv netto, zásoby bez poskytnutých záloh netto, vybrané ukazatele podle území, doplňkové ukazatele finanční, výzkum, vývoj a licenční smlouvy. Finanční aktiva netto, pasiva, struktura vybraných finančních aktiv podle institucionálních sektorů. Vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého majetku strukturované dle území. Základní ukazatele stálých provozoven v zahraničí. Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, doplňkové ukazatele k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku. Specifikace pořízeného a vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Specifikace vybraných položek tržeb za stavebnictví, tržní služby. Emisní povolenky. Bezúplatná nabytí a převzetí a bezúplatná předání DHM za 10 mil. Kč a více u vybraných subjektů pod veřejnou kontrolou. Ukazatele charakterizující odvětvová specifika, vše strukturováno podle CZ-CPA: tržby z prodeje výrobků a služeb, stavy zásob výrobků a stavy zásob nedokončené výroby, polotovarů a mladých a ostatních zvířat, tržby za prodej zboží, náklady vynaložené na prodané zboží a stavy zásob zboží.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty – právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností podle
CZ-NACE 02, 03 (lesnictví, rybářství),
CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou),
CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví),
CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování),
CZ-NACE 49 až 53, 58 až 63 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti),
CZ-NACE 64 až 66 (peněžnictví, pojišťovnictví – pouze ekonomické subjekty účtující jako podnikatelé),
CZ-NACE 68 až 96 (ostatní služby, výzkum a vývoj, veřejná správa, zdravotnictví, vzdělávání).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. dubna 2020                                                                  V případě povinného auditu bude dohodnut s příslušným odborem statistického zpracování Českého statistického úřadu náhradní termín odevzdání výkazu.

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32008R0295, 32013R0549, 32007R0716, 31999R0530