Odp 5-01 Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 293/2019 Sb.

48. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Odp 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o produkci odpadů, způsobu využití a odstranění všech odpadů, se kterými bylo ve sledovaném období nakládáno a o produkci druhotných surovin a jejich spotřebě. Údaje budou využívány pro Ministerstvo průmyslu a obchodu jako podklad pro zpracování, vyhodnocování a aktualizaci Politiky druhotných surovin České republiky schválené usnesením vlády České republiky ze dne 30. července 2019 č. 550 o aktualizaci Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022, pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 3 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů, v platném znění, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Množství produkovaných, množství dovezených a vyvezených odpadů v členění dle platného Katalogu odpadů, vydaného Ministerstvem životního prostředí, způsob jejich využití nebo odstranění. Množství produkovaných druhotných surovin a jejich spotřeba podle klasifikace CZ-PRODCOM.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností podle
CZ-NACE 01, 02, 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),
CZ-NACE 05 až 36 (průmysl, energetika, zásobování vodou),
CZ-NACE 37-39 (odpadní vody, sběr, úprava a odstraňování odpadů, sanace),
CZ-NACE 41, 42, 43 (stavebnictví),
CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování),
CZ-NACE 49 až 53, 59, 61 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti),
CZ-NACE 84, 86, 87, 96 (veřejná správa, zdravotní a sociální péče, ostatní služby).

Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. března 2021

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32002R2150