Odbyt (MZe) 6-12 Měsíční výkaz o nákupu mléka odbytovými organizacemi

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 293/2019 Sb.

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o nákupu mléka odbytovými organizacemi
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Odbyt (MZe) 6-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů k zjištění ceny mléka prvními kupujícími, kteří nakupují mléko od producentů na území ČR za účelem jeho dalšího prodeje. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1a a 2 nařízení Komise (EU) č. 479/2010 ze dne 1. června 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění, čl. 1 odst. 1, 2 odst. 2 a 5 směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013, a rozhodnutí Komise č. 97/80/ES ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady č. 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, v platném znění, pro hodnocení úrovně produkce mléka a mlékárenských výrobků, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Nákup mléka v objemových a peněžních jednotkách, průměrný obsah tuku, průměrný obsah bílkovin, z toho zvlášť pro mléko nakoupené za účelem vývozu do zahraničí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Subjekty podnikající na území ČR a odebírající mléko od producentů, registrované jako první kupující v souladu s nařízením vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

CELEX: 32010R0479, 31996L0016, 31997D0080