Obyv 4-12 Hlášení o rozvodu

 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o rozvodu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 4-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o rozvodu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z § 4 odst. 1 písm. f), h) a j) a § 12 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon státní správy na úseku soudnictví, pro regionální plánování, ve společenských vědách, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o rozvodovém řízení, osobní údaje manželů v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ministerstvo spravedlnosti, okresní soudy (pro okres Brno-město Městský soud v Brně), obvodní soudy.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: jiná forma elektronického sběru dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do posledního kalendářního dne měsíce následujícího po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad