Obyv 3-12 Hlášení o úmrtí

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 355/2016 Sb.

51. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o úmrtí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 3-12

a)      Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o úmrtí. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské demografické statistice, čl. 4 odst. 1, 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 205/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 o evropské demografické statistice, pokud jde o členění údajů, lhůty a revize údajů, čl. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, čl. 3 nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne 5. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti, pro výkon státní správy a regionální plánování a § 4 odst. 1 písm. f), h) a j) a § 12 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, ve společenských vědách, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace spojených národů, Eurostatu, Dětského fondu OSN, Mezinárodní organizace práce a Světové zdravotnické organizace, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Osobní údaje o zemřelém v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

b)      Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Obecní úřady pověřené vedením matrik.

c)       Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d)      Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e)       Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32013R1260, 32014R0205, 32008R1338, 32011R0328