Obyv 1-12 Hlášení o uzavření manželství

 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o uzavření manželství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o uzavření manželství. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z ustanovení § 4 odst. 1 písm. f), h) a j) a § 12 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, pro regionální plánování, ve společenských vědách, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o uzavíraném manželství, osobní údaje ženicha a nevěsty v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Matriční úřady.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad