Mysl (MZe) 1-01 Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. dubna 2020 do 31. března 2021

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 293/2019 Sb.

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. dubna 2020 do 31. března 2021
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Mysl (MZe) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o honitbách, stavu a lovu zvěře. Údaje budou využívány pro naplnění úkolů usnesení vlády České republiky ze dne 2. května 2016 č. 392 ke Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, pro hodnocení úrovně hospodaření se zvěří, tj. chovu a lovu zvěře a úrovně řízení myslivosti v České republice, a při srovnávání těchto výsledků ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku a pro informování veřejnosti. Vzhledem k významu myslivosti především na úsecích ochrany zvěře a přírody i veterinární medicíny je nezbytné periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře nejen jako ochrana před vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky (škody v lesnictví a zemědělství, přenášení nebezpečných nákazových onemocnění). Organickou součástí zjišťování jsou i údaje o honitbách, v nichž se zvěř vyskytuje.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o honitbách, početním stavu psů s loveckou upotřebitelností, početním stavu zařízení pro přikrmování zvěře, počty osob vykonávajících v honitbě právo myslivosti, klasifikace honitby, normované a minimální stavy zvěře a výměry honebních ploch podle jakostních tříd, výsledky mysliveckého hospodaření, sčítané jarní kmenové stavy zvěře a výskyt dalších druhů zvěře a živočichů a jejich lov v členění dle jednotlivých honiteb a souhrn za kraj s výjimkou území národních parků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Krajské úřady.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční - 1. dubna 2020 až 31. března 2021
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. května 2021

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství