Líh (MZe) 2-01 Roční výkaz o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 293/2019 Sb.

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Líh (MZe) 2-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 7 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stav zásob, zdroje a užití v objemových ukazatelích.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v lihovarnictví podle
CZ-NACE 11.01 (destilace, rektifikace a míchání lihovin),
CZ-NACE 20.14 (výroba jiných základních organických chemických látek).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. ledna 2021

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

CELEX: 32017R1185