Lic 5-01 Roční výkaz o licencích

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 293/2019 Sb.

42. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o licencích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Lic 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o patentových licencích a licencích na některou z dalších ochran průmyslového vlastnictví jako jsou užitné vzory, know-how, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a ochranné známky sloužící k zabezpečení požadovaných ukazatelů pro naplnění usnesení vlády České republiky ze dne 17. února 2016 č. 135 k Národní politice výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016-2020 a usnesení vlády České republiky ze dne 11. ledna 2019 č. 24 o Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky 2014 – 2020 – aktualizace 2018. Údaje budou využívány i nepřímo pro plnění povinností vyplývající z čl. 2 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES ze dne 22. července 2003 o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky. Údaje budou dále využívány pro další analytické účely, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie, mezinárodních organizací a pro informování odborné veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Poskytnutá práva používat některou z ochran průmyslového vlastnictví prostřednictvím licencí podle druhu licence, země smluvního partnera, kódu produkce pro zařazení poskytnutých licencí, počet platných licencí celkem a nově poskytnutých v sledovaném roce, inkasované přijaté licenční poplatky celkem a za nově uzavřené licence v sledovaném roce. Předpoklad poskytnutí nových licencí v následujících dvou letech.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, o kterých bylo zjištěno, že poskytly licenci na některou z ochran průmyslového vlastnictví.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 14. května 2021

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32003D1608