Les (MZe) 2-01 Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 293/2019 Sb.

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les (MZe) 2-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o nákladech a výnosech dle hlavních výkonů v lesním hospodářství. Údaje budou využívány pro naplnění úkolů usnesení vlády České republiky ze dne 2. května 2016 č. 392 ke Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise OSN, Organizace pro výživu a zemědělství, Eurostatu, pro ministerské konference o ochraně lesů v Evropě Forest Europe, pro hodnocení úrovně lesnické produkce, analýzy v ekonomice lesního hospodářství, objektivní rozhodování v dotační politice resortu, pro naplňování cílů státní lesnické politiky, pro Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Náklady a výnosy u podnikatelských subjektů u hlavních výkonů v lesnické činnosti a zisky/ztráty z podnikání.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, které podnikají v lesnictví a u nichž převažuje lesnická činnost podle CZ-NACE 02 (lesnictví a těžba dřeva) – vyplňují za služby v lesnické činnosti, které provedly pro všechny vlastníky/nájemce lesa.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. dubna 2021

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství