Les (MZe) 1-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 293/2019 Sb.

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hospodaření v lesích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les (MZe) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o hospodaření v lesích. Údaje budou využívány pro naplnění úkolů usnesení vlády České republiky ze dne 2. května 2016 č. 392 ke Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, pro ministerské konference o ochraně lesů v Evropě Forest Europe, pro hodnocení úrovně lesnické produkce, analýzy v ekonomice lesního hospodářství, objektivní rozhodování v dotační politice resortu, pro naplňování cílů státní lesnické politiky, pro Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje od vlastníků/nájemců lesů o ploše obhospodařovaných lesních pozemků, realizovaných pěstebních, těžebních a ostatních výkonech, prodeji a těžbě dřeva, nákladech a výnosech v lesním hospodářství a o ziskovosti/ztrátách při obhospodařování lesů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností lesnictví podle CZ-NACE 02 (lesnictví a těžba dřeva) a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více ha.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. března 2021

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství