L (MZ) 3-01 Výkaz o počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 293/2019 Sb.

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
L (MZ) 3‑01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o počtu hlášení nežádoucích událostí u poskytovatelů zdravotních služeb akutní i následné a dlouhodobé péče na úrovni České republiky. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace v rámci hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o počtu hlášených a evidovaných nežádoucích událostí na lokální úrovni dle stanovené metodiky a kategorizace vycházející z pokynů, klasifikace a doporučení Světové zdravotnické organizace. Konkrétní kategorie nežádoucích událostí: Pády, dekubity, klinická administrativa, klinický výkon, dokumentace, medikace/i.v. roztoky, transfuze/krevní deriváty, dieta/výživa, medicinální plyny, medicínské přístroje/vybavení, chování osob, nehody a neočekávaná zranění, technický problém, zdroje/management organizace, neočekávané zhoršení klinického stavu, jiné nežádoucí události.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Každý poskytovatel lůžkové péče bez ohledu na jejich zřizovatele. V případě, že je poskytovatel zdravotních služeb součástí právního subjektu, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele. Pokud poskytovatel zdravotních služeb poskytuje lůžkovou péči ve více zařízeních, která jsou samostatnými organizačními a funkčními zařízeními (jednotkami), pak výkaz vyplňuje každé takové zařízení samostatně.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář, jiná forma elektronického sběru dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2021

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

CELEX: 32008R1338