Kult (MK) 24-01 Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče

 

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 24‑01 (mutace)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče, v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a § 8, § 12, § 14 a § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Údaje budou využívány k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby krajské a místní samosprávy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet zaměstnanců v členění dle dosaženého vzdělání a úkony orgánů veřejné správy na úseku památkové péče členěné v souladu s ustanoveními relevantních právních předpisů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností podle CZ-NACE 84.11 (všeobecné činnosti veřejné správy).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury