Kult (MK) 23-01 Roční výkaz o divadelních, filmových, hudebních, literárních a tanečních festivalech

 

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o divadelních, filmových, hudebních, literárních a tanečních festivalech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 23-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o divadelních, filmových, hudebních, literárních a tanečních festivalech. Údaje budou využívány k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury), pro potřeby krajské a místní samosprávy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní rady organizátorů folklorních festivalů a lidového umění, Mezinárodní organizace pro lidové umění a Mezinárodní organizace folklorních sdružení a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 (s výhledem do roku 2025).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Aktivita a právní forma ekonomických subjektů – pořadatelů festivalů, kvantitativní data charakterizující divadelní, filmové, literární, hudební a taneční festivaly po stránce umělecké a organizační včetně nákladovosti, počet zaměstnanců, účastníků a návštěvníků festivalů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Pořadatelé divadelních, filmových, hudebních, literárních a tanečních festivalů podle
CZ-NACE 90.01(scénická umění),
CZ-NACE 90.02 (podpůrné činnosti pro scénická umění).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář
Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury