Kult (MK) 22-01 Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

 

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 22-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti. Údaje budou využívány k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury) a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 (s výhledem do roku 2025).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Aktivita a právní forma ekonomických subjektů zabývajících se kulturně výchovnou a zájmovou činností, včetně činnosti národnostních menšin a příhraniční spolupráce, kvantitativní data o vzdělávací činnosti, umělecké a mimoumělecké a o dalších aktivitách, včetně nákladovosti, počtu zaměstnanců, účastníků a návštěvníků provozovaných akcí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Kulturní domy a domy dětí a mládeže zřizované organizačními složkami státu, kraji, obcemi a nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami podle
CZ-NACE 85.52 (umělecké vzdělávání),
CZ-NACE 90.04 (provozování kulturních zařízení),
CZ-NACE 94.99.2 (činnosti organizací na podporu kulturní činnosti).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury