Kult (MK) 18-01 Roční výkaz o vydavateli

 

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vydavateli
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 18-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o vydavatelích. Údaje budou využívány k výkonu státní správy formou jejich vyhodnocení pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu, v návaznosti na revidované doporučení týkající se distribuce knih, novin a časopisů, přijaté na 23. zasedání Generální konference UNESCO z roku 1985, pro Světovou organizaci duševního vlastnictví WIPO, tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury a dále pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 (s výhledem do roku 2025).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Identifikační údaje o vydavateli/nakladateli, včetně právní formy, údaje o typu vydavatele a činnosti, zasílání povinného výtisku, distribuci a vydávané produkci (počet vydaných titulů a jejich náklad). Počet zaměstnanců a hospodaření vydavatele.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vydavatelé zabývající se vydáváním periodických i neperiodických publikací tištěných, netištěných i elektronických podle
CZ-NACE 58.11 (vydávání knih),
CZ-NACE 58.13 (vydávání novin),
CZ-NACE 58.14 (vydávání časopisů a ostatních periodických publikací).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury