Kult (MK) 17-01 Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím

 

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 17‑01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o památkových objektech s kulturním využitím. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z § 26 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby krajské a místní samosprávy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 (s výhledem do roku 2025).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma, rozsah sítě nemovitých kulturních památek, návštěvnost památkových objektů zpřístupněných za vstupné, možnosti elektronického prodeje vstupenek, mobiliární fond, počet zaměstnanců, informace o využívání internetu, kulturní činnost a hospodaření památkového objektu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Památkové objekty s kulturním využitím zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, obcemi, nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami podle CZ-NACE 91.03 (provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury