Kult (MK) 14-01 Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění)

 

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 14‑01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o muzeích a galeriích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z § 9 a § 10 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění, k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury), pro potřeby krajské a místní samosprávy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu, Evropské skupiny pro muzejní statistiku a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 (s výhledem do roku 2025).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma, výkony muzea, galerie nebo památníku, budovy, pobočky, počet a rozsah stálých expozic, počet a charakteristika sbírek a krátkodobých výstav, rozsah expozičních a výstavních ploch, rozsah návštěvní doby, druhy redukovaného vstupného, počet dnů bezplatného vstupu, možnosti elektronického prodeje vstupenek, počet sbírkových předmětů včetně údajů o přírůstcích a úbytcích, výpůjčky, zápůjčky, informace o využívání internetu, počet odborných pracovníků a jejich činnost, počet zaměstnanců, hospodaření muzea, galerie nebo památníku, včetně nákladů na konzervování-restaurování a preparování, činnost knihovny při muzeu, galerii nebo památníku. Počet edukačních programů a jejich účastníků. Počet národních a mezinárodních ocenění činností muzeí, galerií a památníků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Muzea, galerie a památníky zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, obcemi a nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami podle CZ-NACE 91.02 (činnosti muzeí).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury