Kult (MK) 12-01 Roční výkaz o knihovně

 

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o knihovně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 12‑01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o knihovnách. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z § 9 a § 11 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 1/2005 Sb., k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury) a pro hodnocení naplňování Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2021-2027. Dále také pro potřeby krajské a místní samosprávy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu, Mezinárodní federace knihovnických spolků a institucí a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 (s výhledem do roku 2025).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma knihovny, knihovní fond, počet čtenářů, výpůjčky, meziknihovní výpůjční služba na národní a mezinárodní úrovni, další činnosti knihovny, počet zaměstnanců, informace o využívání internetu, elektronických službách, zveřejňování katalogu knih na internetu, knihovnická síť, hospodaření knihovny.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle CZ-NACE 91.01 (činnosti knihoven a archivů).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 13. února 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury