Kult (MK) 1-01 Roční výkaz o divadle

 

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o divadle
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 1-01 (mutace)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o divadlech. Údaje budou využívány k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu, Mezinárodního divadelního ústavu, Evropské sítě informačních středisek múzických umění, Mezinárodní asociace divadelních kritiků, Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků a pro sestavování Satelitního účtu kultury na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 (s výhledem do roku 2025).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma, výkony a hospodaření divadla, prostory pro uměleckou činnost a počet zaměstnanců, možnost elektronického prodeje vstupenek.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující pravidelně divadelní a taneční činnost zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, obcemi a nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami podle
CZ-NACE 90.01 (scénická umění),
CZ-NACE 90.02 (podpůrné činnosti pro scénická umění),
CZ-NACE 90.04 (provozování kulturních zařízení).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář
Použitá metoda:
vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. března 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury