Kult 6-01 Roční výkaz o audiovizuálních mediálních službách a rozhlasovém vysílání

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 293/2019 Sb.

40. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o audiovizuálních mediálních službách a rozhlasovém vysílání
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult 6-01 (mutace)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o audiovizuálních mediálních službách a rozhlasovém vysílání. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z usnesení vlády České republiky č. 266 ze dne 15. dubna 2015 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 (s výhledem do roku 2025) a usnesení vlády České republiky č. 81 ze dne 3. února 2016 k Plánu implementace Státní kulturní politiky na léta 2015 až 2020, které ukládají ČSÚ úkol budování satelitního účtu kultury, na který je výkaz Kult 6-01 přímo navázaný, pro výkon státní správy (Satelitní účet kultury ČR, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání), pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výkony provozovatelů rozhlasového vysílání: počet odvysílaných hodin a jejich programová skladba, převažující činnost podle CZ-NACE, příjmy/výnosy, výdaje/náklady, přírůstky a úbytky majetku, dotace a granty na investice celkem, počet zaměstnanců.
Výkony provozovatelů televizního vysílání: počet odvysílaných hodin a jejich programová skladba, převažující činnost podle CZ-NACE, příjmy/výnosy, výdaje/náklady, přírůstky a úbytky majetku, dotace a granty na investice celkem, počet zaměstnanců.
Výkony poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání: počet zahájených přehrání audiovizuálního materiálu a jeho programová skladba, převažující činnost podle CZ-NACE, příjmy/výnosy, výdaje/náklady, přírůstky a úbytky majetku, dotace a granty na investice celkem, počet zaměstnanců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Český rozhlas, držitelé licencí pro rozhlasové vysílání. Česká televize a držitelé licencí pro původní televizní vysílání. Jednotky poskytující audiovizuální mediální služby na vyžádání evidované na základě zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění pozdějších předpisů.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. dubna 2021

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad