Konzerv (MZe) 1-01 Roční výkaz o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování a o výrobě ovocných a zeleninových výrobků

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 293/2019 Sb.

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování a o výrobě ovocných a zeleninových výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Konzerv (MZe) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování včetně nákupních cen a o výrobě ovocných a zeleninových výrobků. Údaje budou využívány pro naplnění úkolů usnesení vlády České republiky ze dne 2. května 2016 č. 392 ke Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, pro hodnocení úrovně konzervárenské produkce, pro zpracování bilance užití a spotřeby ovoce a zeleniny, pro stanovení soběstačnosti státu, k analytickým účelům a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Nákup jednotlivých druhů ovoce a zeleniny pro konzervaci z tuzemska a ze zahraničí v hmotnostních ukazatelích, nákupní ceny ovoce a zeleniny a produkce výrobků z ovoce a zeleniny.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se zpracováním ovoce a zeleniny podle
CZ-NACE 10.32 (výroba ovocných a zeleninových šťáv),
CZ-NACE 10.39 (ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny),
CZ-NACE 10.85 (výroba hotových pokrmů).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 26. února 2021

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství