ISPV (MPSV) V 1-04 Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 302/2015 Sb.

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ISPV (MPSV) V 1-04

a)    Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výdělkové úrovni a struktuře výdělků, odpracované a neodpracované době zaměstnanců. Úroveň a struktura výdělků se zjišťuje na základě průměrného výdělku definovaného zákoníkem práce a hrubého výdělku za sledované období. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (pro analytickou a koncepční činnost), pro plnění povinnosti vyplývající z nařízení Komise (ES) č. 1916/2000 ze dne 8. září 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o struktuře výdělků, v platném znění, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Data o ekonomickém subjektu:
identifikační údaje (identifikační číslo, název, adresa, okres) souhrnné údaje o všech zaměstnancích za poslední čtvrtletí sledovaného období (hrubé mzdy a odměny, odpracovaná doba, přesčasy, neodpracované hodiny, průměrné počty zaměstnanců, ostatní osobní náklady, odměny a počet odpracovaných hodin na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, odměny členům orgánů společnosti a družstva hrazené z nákladů i ze zisku, odchodné a odstupné při skončení pracovního poměru) a další údaje (většinový vlastník, typ kolektivní smlouvy).
Data o pracovních poměrech:
osobní charakteristiky (kód zaměstnance, rok narození, pohlaví, státní občanství, vzdělání, stupeň invalidního důchodu), pracovně právní vztah (postavení v zaměstnání, místo výkonu práce, klasifikace zaměstnání, vedení dalších zaměstnanců), informace o pracovní době (konto pracovní doby, doba zaměstnání, doba v evidenčním počtu zaměstnanců, stanovený a sjednaný fond pracovní doby, odpracovaná doba, přesčas, neodpracovaná doba, pracovní neschopnost, dovolená) a výdělkové ukazatele (mzda nebo plat a jejich složky, náhrady mzdy nebo platu, odměny za pracovní pohotovost, průměrný hodinový výdělek).

b)    Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s alespoň jedním zaměstnancem.

c)    Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d)    Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování:
Data o ekonomickém subjektu: čtvrtletní
Data o pracovních poměrech: pololetní – za 1. pololetí (leden až červen) a za rok (leden až prosinec)
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

e)    Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

CELEX: 32000R1916