ICT 5-01 Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 373/2017 Sb.

46. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ICT 5-01

a)      Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání mezinárodně srovnatelných údajů o rozšíření a využívání vybraných informačních a komunikačních technologií (dále ICT) a na ně navazujících elektronických aplikací, systémů a procesů v podnikatelském sektoru. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 6 a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti, v platném znění a příslušných každoročních nařízení Komise (ES), kterými se provádí výše uvedené rámcové nařízení č. 808/2004. Údaje z tohoto zjišťování slouží k pravidelnému monitoringu plnění jednotlivých oblastí Digitální agendy pro Evropu, pro výkon státní správy České republiky v oblasti rozvoje informační společnosti a digitální ekonomiky, a to například v rámci plnění Státní politiky v elektronických komunikacích (Digitální Česko). Údaje budou využity pro analytické účely, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie, mezinárodních organizací a pro informování odborné veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o ekonomických subjektech podnikatelského sektoru používajících interní počítačovou síť a související technologie, majících připojení k internetu podle způsobu a rychlosti připojení. Údaje o využívání internetu k vybraným činnostem včetně použití internetu ve vztahu k veřejné správě. Údaje o ekonomických subjektech podnikatelského sektoru majících webové stránky včetně údajů o jazykové mutaci těchto stránek a jejich dalších funkcionalitách. Údaje o využívání vybraných informačních a komunikačních technologií (dále ICT) ze strany zaměstnanců, o zaměstnávání ICT odborníků a zabezpečení odborných potřeb v oblasti ICT ze strany externích dodavatelů. Údaje o kvalifikačních předpokladech pro využívání ICT ze strany zaměstnanců, údaje o potřebě získávání nových dovedností v ICT oblastech včetně překážek v jejich využívání. Údaje o využívání vybraných aplikacích a možností v oblasti Cloud computingu, sociálních médií, sběru a analýzy „velkých dat“ (Big Data), bezpečnosti a důvěryhodnosti v oblasti ICT a vlivu ICT na životní prostředí (tzv. zelené ICT). Údaje o využívání elektronického obchodování a automatizaci vybraných vnitropodnikových procesů (e-fakturace, e-logistika) prostřednictvím webových stránek a elektronické výměny dat včetně údajů o procentuální hodnotě uskutečněných elektronických nákupů a prodejů. Referenčním/zjišťovaným obdobím je podle druhu ukazatele rok 2018 nebo leden 2019. Přesná charakteristika zjišťovaných ukazatelů za rok 2018 (leden 2019) bude dána příslušným nařízením Komise (ES), kterými se provádí výše uvedené rámcové nařízení č. 808/2004.

b)      Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty – právnické a fyzické osoby, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s 10 a více zaměstnanými osobami s převažující ekonomickou činností podle
CZ-NACE 10 až 33 (zpracovatelský průmysl),
CZ-NACE 35 (výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu),
CZ-NACE 36 až 39 (zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi),
CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví),
CZ-NACE 45 až 47 (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel),
CZ-NACE 49 až 53 (doprava a skladování),
CZ-NACE 55 a 56 (ubytování, stravování a pohostinství),
CZ-NACE 58 až 63 (informační a komunikační činnosti),
CZ-NACE 68 (činnosti v oblasti nemovitostí),
CZ-NACE 69 až 75 (profesní, vědecké a technické činnosti),
CZ-NACE 77 až 82 (administrativní a podpůrné činnosti).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c)       Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování:výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d)      Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2019

e)       Orgán provádějící statistická zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32004R0808