EV Sl 1-12 Konjunkturální průzkum ve službách

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 250/2018 Sb.

83. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Konjunkturální průzkum ve službách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Sl 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Zkoumání a získávání údajů o ekonomickém klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu, aktuální informace řídícím a vládním organům. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z interního dokumentu Komise ze dne 12. července 2006 sdělení komise - Společný harmonizovaný program EU pro průzkumy u podniků a spotřebitelů (CELEX 52006DC0379). Výsledky jsou v detailní formě poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, Evropské komisi – Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti DG ECFIN, vládním, odborným a státním institucím ČR (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká národní banka), veřejnosti a soukromým institucím jako součást analytických materiálů statistiky, v časových řadách, Open data a na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele ekonomické situace, poptávky, příjmů/tržeb, zaměstnanosti, cen, faktory limitující situaci firmy atd. převážně v kvalitativních stupnicích.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty z oblasti služeb s převažující činností podle
CZ-NACE 49-53 (doprava a skladování),
CZ-NACE 55-56 (ubytování, stravování a pohostinství),
CZ-NACE 58-63 (informační a komunikační činnosti),
CZ-NACE 64-66 (peněžnictví a pojišťovnictví),
CZ-NACE 68 (činnosti v oblasti nemovitostí),
CZ-NACE 69 až 75 (profesní, vědecké a technické činnosti),
CZ-NACE 77 až 82 (administrativní činnosti),
CZ-NACE 94-96 (ostatní činnosti).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad