EPS 1-12 Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 293/2019 Sb.

33. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelné a spotřebitelské subjekty
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EPS 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o dovozu a vývozu, zásobách a spotřebě ropy, rafinérských surovin a ropných produktů a biopaliv. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění; čl. 2 a 7 nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství, a dále pro potřeby státu ke sledování a udržování minimálních zásob ropy resp. ropných produktů dle čl. 12 až 14 směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999, a pro potřeby statistiky energetické bilance státu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dovoz, vývoz a zásoby ropy, ropných surovin a produktů a biopaliv a jejich dodávky/prodej na trh v České republice.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností obchodní a zprostředkovatelskou s ropou, ropnými surovinami a produkty a biopalivy, dále subjekty s petrochemickou výrobou, skladovatelské subjekty a spotřebitelé ropných produktů.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32008R1099, 31995R2964, 32009L0119