EP 9-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 293/2019 Sb.

30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 9-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o zásobách a spotřebě paliv a energií. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 odst. 1 písm. a), b), čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro sestavení energetické bilance státu a pro sestavení podkladů k provádění emisních inventur podle čl. 1, čl. 3 odst. 2, 3 a 25, čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES, v platném znění, a podle § 1 odst. 2 písm. a), § 7 a § 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a pro potřeby mezinárodního srovnávání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba vybraných výrobků v naturální jednotce, konečná spotřeba tepelné a elektrické energie na výrobu vybraných výrobků, konečná spotřeba paliv podle druhů na výrobu vybraných výrobků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty se základní výrobní průmyslovou činností, tj. dobývání paliv, papírenský průmysl, výroba cementu, výroba kovů, výroba skla, výroba chemických výrobků, výroba a rozvod plynu včetně tranzitní dopravy plynu podle CZ-NACE 05, 06, 07, 17, 20, 23, 24, 35 (průmysl a energetika).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 26. února 2021

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32008R1099, 32013R0525