EP 8-01 Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 466/2020 Sb.

30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 8-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o energetické bilanci výroby paliv (brikety, koks, energoplyn, vysokopecní plyn, generátorový plyn, kapalná paliva). Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 odst. 1 písm. a), čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro sestavení energetické bilance státu a pro potřeby mezinárodního srovnávání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Položky energetické bilance výroby paliv (vsazené palivo, vyrobené energetické a neenergetické produkty, provozovací spotřeba paliv a energie).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s činností výroba briket, koksu, tlakové zplyňování uhlí, výroba kovů (vysokopecní proces), zpracování ropy a další (výrobci generátorového plynu, multiprachu).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c)  Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. února 2022

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32008R1099