EP 10-01 Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 466/2020 Sb.

32. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 10-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie, za subjekty, které nemají licenci na uvedené výroby podle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů. Údaje budou spolu s daty Ministerstva průmyslu a obchodu a administrativními daty Energetického regulačního úřadu využívány pro sestavení podkladů pro provádění emisních inventur podle čl. 1, čl. 3 odst. 2, 3 a 25, čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba elektřiny, vlastní spotřeba elektřiny na výrobu, výkony elektrárenských zařízení, výroba tepla a tepelné výkony. Spotřeba paliv na výrobu elektřiny a tepla, bilance elektřiny a tepla.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, do jejichž činnosti patří výroba a rozvod elektrické a tepelné energie.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2022

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32013R0525, 32008R1099