Eng (MPO) 4-01 Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů

 

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Eng (MPO) 4-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro potřeby mezinárodního srovnání dle čl. 42 sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o instalovaných tepelných a elektrických výkonech zařízení využívajících obnovitelné a ostatní zdroje, jejich počtu, výrobě a dodávkách elektřiny a tepla konečným spotřebitelům, včetně rozdělení výroby podle krajů.
Údaje o spotřebě obnovitelných a ostatních paliv na produkci elektřiny a tepla a o parametrech těchto paliv.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se produkcí a užitím obnovitelných zdrojů energie.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2023

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

CELEX: 32008R1099