Eng (MPO) 1-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko–ekonomické ukazatele těžby (produkce)

 

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Eng (MPO) 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o zásobování tuhými palivy a údajů za vybrané technicko-ekonomické ukazatele týkající se těžby těchto paliv. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro potřeby mezinárodního srovnání dle čl. 42 sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zdroje hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket; zdroje černého uhlí, výroba černouhelných briket a koksu a přímé dodávky rozdělené podle oborů, vývozu a dovozu podle zemí.
Vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby/produkce - zaměstnanost, směnnost a parametry tuhých paliv - průměrná výhřevnost, obsah vody, síry a popelovin.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty realizující dodávky tuhých paliv.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

CELEX: 32008R1099