Dotazy k informaci o zpravodajské povinnosti

 

 • Proč jsem dostal dopis s Oznámením o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ?
  • Dopis, který jste od ČSÚ v uplynulých dnech dostal(a), obsahuje informace o vašem zařazení do statistického zjišťování a o zjišťováních, která se Vás týkají. V příloze najdete přehled všech výkazů, které budete postupně v příslušném roce vyplňovat.
   • Co znamená, že jsem byl zařazen do statistického zjišťování?
    Zařazení do statistického zjišťování znamená, že ČSÚ Vám na základě § 10 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, stanovil tzv. zpravodajskou povinnost ke statistickým zjišťováním, která jsou uvedena v programu statistických zjišťování na příslušný rok.
   • Co je to "Zpravodajská povinnost"?
    Zpravodajská povinnost v kontextu statistických zjišťování znamená povinnost ekonomického subjektu (zpravodajské jednotky) poskytnout požadované individuální statistické údaje včas, úplně, správně a pravdivě pro statistická zjišťování uvedená v programu statistických zjišťování.
   • Jak mám splnit zpravodajskou povinnost a poskytnout požadované údaje ČSÚ?
    Zpravodajskou povinnost splníte vyplněním a odesláním výkazu (formuláře) Českému statistickému úřadu. Přehled jednotlivých výkazů včetně jejich termínů naleznete na druhé straně Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ. Na přehled se můžete podívat, po zadání Vašeho IČO, také v aplikaci „Výkazy podle IČO“, kterou naleznete na adrese www.czso.cz/vykazypodleico.
   • Co všechno najdu v "Programu statistických zjišťování"?
    V "Programu statistických zjišťování" je uveden seznam všech statistických zjišťování na příslušný rok, která jsou prováděná ČSÚ a ostatními pracovišti státní statistické služby. U každého statistického zjišťování je uveden účel zjišťování a jeho obsah, okruh zpravodajských jednotek, způsob statistického zjišťování, periodicita a lhůty k poskytnutí údajů, tj. lhůty pro splnění zpravodajské povinnosti.
 • Proč jsem byl vybrán právě já? Podle jakých kritérií vybíráte zpravodajské jednotky?
  • Zpravodajské jednotky se vybírají podle odvětví ekonomické činnosti, velikosti subjektu podle počtu zaměstnanců, výše aktiv či obratu, nebo výměry zemědělské půdy. Jedním z hlavních kritérií je zařazení subjektu podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Při výběru vycházíme také z toho, jestli je statistické zjišťování plošné, nebo se jedná o výběrový soubor. Plošně oslovujeme podniky s větším počtem zaměstnanců, případně s vysokým obratem. Malé či střední podniky vybíráme tak, aby se v běžném roce účastnily co nejmenšího počtu statistických zjišťování.
 • Proč k dopisu nebyly přiloženy výkazy, ale jen jejich seznam?
  • Dopis s Oznámením o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ, který jste obdržel(a), Vám měl pouze oznámit, že jste byl pro letošní rok zařazen do statistického zjišťování a měl Vám poskytnout představu o počtu výkazů, které budete v průběhu roku vyplňovat.
   • Kdy mi pošlete jednotlivé výkazy?
    Jednotlivé výkazy a informace k jejich vyplnění budete dostávat v průběhu roku vždy v dostatečném časovém předstihu před lhůtou k poskytnutí údajů. Výkazy a jejich termíny pro vyplnění Vašich výkazů naleznete také, po zadání Vašeho IČO, v aplikaci „Výkazy podle IČO“ na adrese www.czso.cz/vykazypodleico.
   • Kdo mi výkaz pošle?
    Výkazy Vám zašlou pracoviště ČSÚ, která sběr a následné zpracování dat zajišťují.
   • Jakým způsobem mi výkaz pošlete?
    Pokud máte zřízenou datovou schránku, doručí Vám ČSÚ výkazy elektronicky jako interaktivní PDF formuláře. Pokud datovou schránku nemáte, obdržíte výkazy v listinné podobě - tyto výkazy však můžete vyplnit i elektronicky. Po zadání Vašeho IČO v aplikaci „Výkazy podle IČO“ na adrese www.czso.cz/vykazypodleico se Vám zobrazí přehled Vašich výkazů, které můžete vyplnit prostřednictvím on-line aplikace DANTE WEB nebo interaktivního PDF formuláře.
 • Můžu vyplňovat výkazy online?
  • Většinu statistických výkazů můžete vyplňovat přímo na internetu prostřednictvím aplikace DANTE WEB. Aplikaci považujeme za nejvhodnější nástroj pro vyplnění výkazů, neboť obsahuje kontroly pro ověření správnosti vyplnění či umožňuje přidělit oprávnění jinému uživateli, např. subjektu, který pro Vás zpracovává účetnictví. Jednotlivé výkazy bude ČSÚ zpřístupňovat postupně v dostatečném časovém předstihu před požadovaným datem vyplnění.
   • Jak se mám přihlásit do aplikace umožňující on-line vyplňování?
    Údaje pro prvotní registraci jste obdržel(a) v příloze dopisu s Oznámením o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ. Před úplně prvním vstupem do aplikace „DANTE WEB" musíte provést registraci. Otevřete si aplikaci na adrese https://danteweb.czso.cz/vstup/danteweb/reg/registrace a zadejte přihlašovací jméno a úvodní vstupní heslo, které Vám bylo zasláno v dopisu. Pokud jste se v minulosti do aplikace „DANTE WEB“ již zaregistrovali, zadejte do aplikace na adrese https://danteweb.czso.cz Vámi zvolené přihlašovací jméno a heslo.
 • Proč musím výkaz vyplňovat?
  • Povinnost vyplnit výkaz souvisí se zpravodajskou povinností (viz odpověď na otázku Co je zpravodajská povinnost?) a vyplývá ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
   • Co se stane, když výkaz nevyplním?
    Nevyplněním výkazu nesplníte svou zpravodajskou povinnost podle § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a dopustíte se tím přestupku podle § 26, za který Vám může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy porušení povinnosti bylo zjištěno, nejdéle však do tří let od doby, kdy k porušení povinnosti došlo.
   • Můžu být zbaven povinnosti výkaz vyplnit?
    Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, neumožňuje vyřadit ze seznamu zpravodajských jednotek žádný ekonomický subjekt, ani ukončit jeho zpravodajskou povinnost na základě subjektivních hledisek. Důvodem zrušení zpravodajské povinnosti je pouze ukončení nebo přerušení podnikatelské činnosti, případně nenaplnění požadovaných kritérií.
 • K čemu získaná data použijete?
  • Vyplněním a odevzdáním výkazu přispíváte k získávání údajů pro vytváření statistických informací o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky a jejich poskytování a zveřejňování, pro zajištění srovnatelnosti statistických informací a pro plnění závazků z mezinárodních smluv (zejména právní předpisy EU), kterými je Česká republika vázána. Účel každého zjišťování je uveden ve vyhlášce o Programu statistických zjišťování na příslušný rok.

   Vámi poskytnuté informace slouží např. pro výpočet hrubého domácího produktu, míry inflace apod., dále tvoří základ pro tvorbu hospodářské politiky ČR (např. rozvoj infrastruktury, omezení negativních dopadů na životní prostředí), ovlivňují příspěvky ČR do EU a také čerpání dotací z fondů EU. Užitek a potřebnost sběru dat nejsou dány tím, že Český statistický úřad údaje shromáždí, ale že o získaných skutečnostech poskytne informace jiným místům, např. státním orgánům a institucím, která na jejich základě budou přijímat rozhodnutí a opatření směřující k rozvoji společnosti.

   Údaje slouží také pro informování veřejnosti, pro potřeby podnikatelské sféry, vědeckou a výzkumnou činnost a pro plnění informačních povinností ČR vůči mezinárodním organizacím a zahraničním subjektům (Eurostat, OSN, EU, ECB, OECD atd.).

 • Nedojde ke zneužití údajů, které vám poskytnu?
  • ČSÚ využívá opatření a nástroje pro zajištění ochrany dat, které zajišťují nakládání s důvěrnými údaji ze statistických zjišťování i s údaji z administrativních zdrojů tak, aby nemohly být neoprávněně změněny, zničeny, ztraceny, přeneseny či jinak zneužity a sloužily výhradně pro statistické účely. Ochrana důvěrnosti vykázaných údajů je zajištěna § 16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kde najdu další informace?