Ceny Nájem 1-12 Měsíční výkaz o nájemném z bytu

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 250/2018 Sb.

78. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o nájemném z bytu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Nájem 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o nájemném z bytu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95, k měření vývoje cenové hladiny smluvního nájemného, pro výpočet národního i harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Nájemné z bytu zprostředkované realitní kanceláří.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se pronájmem nebo zprostředkováním pronájmu bytů s převažující činností podle CZ-NACE 68 (činnosti v oblasti nemovitostí).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický formulář
Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32016R0792