Angličtina – univerzální jazyk Evropské unie?

Angličtina zcela ovládla studium cizích jazyků na druhém stupni základních škol v celé Evropské unii. V roce 2017 se ji učilo téměř 98 procent všech evropských žáků a stejně tolik i v České republice.


Studium jazyků EU

Zdaleka nejoblíbenějším cizím jazykem v EU byla angličtina, za ní následovaly francouzština (33,4 %), němčina (23,3 %) a španělština (16,9 %). V některých členských státech však byly jiné jazyky než angličtina mnohem populárnější. Například více než polovina žáků v Irsku, Itálii, na Kypru, v Nizozemsku, Portugalsku a Rumunsku studovala francouzštinu. Němčinu se učilo více než 50 % žáků v Dánsku a Polsku, zatímco španělštinu si osvojovala více než polovina žáků francouzských škol.

Angličtina převládala jako hlavní cizí jazyk s 97,9 % i v České republice. Němčinu, jazyk našich západních sousedů, se učila necelá polovina žáků (47,9 %) a třetí místo patřilo ruštině (14,0 %). Jen okrajově se v našich základních školách objevila francouzština (3,0 %) a španělština (2,4 %).

Nahradí angličtina v mnohonárodnostní Evropě všechny jazyky?

Evropská unie podporuje zvyšování jazykové způsobilosti. Cílem je výuka cizí řeči od nejútlejšího věku a vybavenost dětí dvěma světovými jazyky. Na rozvoj multilingvismu se od vzniku EU zaměřuje Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Podle údajů Evropské komise z roku 2008 byla ve vyspělých evropských zemích hlavním světovým jazykem angličtina (90 % dětí), dalšími vyučovanými jazyky byly španělština, němčina, francouzština a ruština. V postkomunistických zemích EU nebyla povinná výuka cizích jazyků od mladšího školního věku ještě zavedena, na základních školách existovaly mezi jednotlivými státy EU značné rozdíly v hodinové dotaci povinného cizího jazyka (méně než 10 % z celkového počtu vyučovacích hodin).

Cizojazyčné vzdělávání na českých školách

V Česku byl hlavní světový jazyk povinný od 3. třídy ZŠ (někde od 1. tř.) minimálně tři hodiny týdně, druhý cizí jazyk se vyučoval na druhém stupni od 6. ročníku jako volitelný předmět, rovněž s nejméně tříhodinovou dotací (tj. 10 až 14 % z celkového počtu vyučovacích hodin). Od roku 2013 byla i na českých ZŠ zavedena povinná výuka druhého cizího jazyka, a to nejpozději od 8. třídy.