Zkušební sčítání 2010

 

Děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas a vyplnili formuláře zkušebního sčítání 2010. Přispěli jste tak k získání cenných poznatků při přípravě celostátního Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Účel zkušebního sčítání

Prvořadým cílem zkušebního sčítání bylo ověření všech etap průběhu vlastního sčítání s důrazem na etapu terénního šetření mezi obyvateli a vyzkoušení nových technologií, které se budou při sčítání používat. Dalším záměrem bylo ověřit nové postupy, k nimž patří například využívání administrativních registrů a evidencí pro předvyplnění dostupných údajů a poprvé také možnost vyplnit sčítací formuláře v elektronické podobě.

Kdy a kde zkušební sčítání proběhlo

Český statistický úřad ve spolupráci s Českou poštou provedl zkušební sčítání lidu, domů a bytů v dubnu 2010.
Pro provedení bylo vybráno 130 sčítacích obvodů ve zhruba 63 městech a obcích. Vybrané území zahrnovalo okolo 24 tisíc domácností, v nichž žije zhruba 57 tisíci obyvatel.
Tento vzorek byl vybrán takovým způsobem, aby postihnul všechny typy území: blokovou zástavbu bytových domů, sídliště, zástavbu tvořenou převážně rodinnými domy (městský typ) a typicky venkovskou zástavbu. Účast obyvatel na Zkušebním sčítání lidu, domů a bytů byla dobrovolná.

Jak zkušební sčítání proběhlo

Distribuci a sběr sčítacích formulářů v jednotlivých sčítacích obvodech provedli sčítací komisaři České pošty, kteří navštěvovali běžné domácnosti, a sčítací komisaři ČSÚ, kteří zajišťovali sečtení osob v hromadných ubytovacích zařízeních. Každý sčítací komisař měl svůj průkaz, kterým se na požádání prokázal.

Údaje do formulářů se zapisovaly podle stavu k tzv. rozhodnému okamžiku, kterým byla půlnoc ze 16. na 17. dubna 2010.

Vyplněné formuláře bylo možné odevzdat hned několika způsoby:

  • odesláním elektronickou formou nebo odesláním prostřednictvím datové schránky
  • odevzdáním formulářů sčítacímu komisaři (volně nebo v uzavřené obálce)
  • odesláním v obálce s předtištěným P.O. Boxem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (zdarma); obálku předá na vyžádání sčítací komisař
  • osobním odevzdáním na poště (adresa a provozní hodiny jsou uvedeny na letáčku, který Vám sčítací komisař předá nebo vhodí do Vaši poštovní schránky).

  • Oznámení o zkušebním sčítání
  • Leták ke zkušebnímu sčítání