Základní údaje o sběru elektronických sčítacích formulářů při sčítání lidu, domů a bytů 2011

 Český statistický úřad (ČSÚ) obdržel v rámci sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB 2011) celkem 4,33 miliónu formulářů v elektronické podobě. V tom bylo 2,8 miliónu sčítacích listů osoby, 1,05 miliónu bytových listů a 0,48 miliónu domovních listů. Podíl elektronických formulářů ze všech vyplněných sčítacích formulářů dosáhl 25,5 %, což zhruba odpovídá podílům uváděným v průzkumech veřejného mínění.
Prostřednictvím internetu se více sčítaly mladší a vzdělanější osoby. Nejvíce elektronických sčítacích formulářů posílali občané o víkendu a ve večerních hodinách a vyplnění jednoho formuláře trvalo průměrně 10 minut. Nejčastěji využívali elektronickou formu vyplnění obyvatelé Prahy. V rozhodný okamžik sčítání bylo 62 dětem přesně jeden den. Nejstarší elektronicky sečtené osobě bylo 106 let.

Občané České republiky mohli poprvé při SLDB 2011 využít vyplnění elektronických formulářů prostřednictvím internetu. Pro ČSÚ jako zpracovatele je tento způsob mnohem efektivnější, než když musí zpracovávat ručně vyplňované sčítacích formuláře. „ Pokud by sčítací formuláře vyplnili všichni elektronicky, bylo možné již nyní publikovat první předběžné výsledky. Vzhledem k nutnosti zpracovat téměř tři čtvrtiny formulářů klasicky, budou první úplné předběžné výsledky zveřejněny asi v prosinci letošního roku“, uvedl místopředseda ČSÚ Stanislav Drápal.

Nejvíce formulářů posílali občané o víkendu a ve večerních hodinách
Absolutně nejvyšší počet elektronických formulářů (509 tis.) přišel již první den sběru - v sobotu 26. března. Dalších téměř půl miliónu následovalo v neděli 27. března. Během prvního týdne bylo zasláno 44 procent ze všech elektronicky vyplněných formulářů. V následujících dnech počty odeslaných formulářů poklesly, ale s blížícím se termínem ukončení možnosti stahování a odeslání elektronických formulářů opět vzrostly. Množství odeslaných formulářů bylo závislé na dnech v týdnu (viz graf č. 1). Nejvíce formulářů bylo přijato ve víkendové dny (zhruba 40 % všech elektronických formulářů), především v neděli (968 tis. formulářů). Naopak nejméně formulářů přicházelo v pátek (200 tis.).

Preferovanou dobou odesílání byly jednoznačně večerní hodiny (viz graf č. 2). Mezi 18. a 22. hodinou bylo doručeno téměř 40 % všech elektronických formulářů – každou hodinu z tohoto intervalu více než 300 tisíc. Vůbec nejaktivnější byli občané mezi 20. a 22. hodinou, kdy bylo přijato 939 tis. formulářů. Formuláře byly zasílány v každém denním čase, i v noci. Například mezi jednou a druhou hodinou noční bylo odesláno téměř 13 tis. formulářů a ještě mezi čtvrtou a pátou hodinou ráno více než 2 tis. formulářů. Ve dnech pracovního klidu se počty elektronicky odeslaných formulářů nekumulovaly tak výrazně do večerních hodin, jako tomu bylo během pracovních dní. Stabilně vyšší počty bylo možné pozorovat mezi 10. a 22. hodinou, kdy přišlo každou hodinu více než 100 tis. formulářů. Špička byla mezi 19. a 22. hodinou (viz graf č. 3).

Nejčastěji využívali elektronickou formu vyplnění obyvatelé Prahy
Nejvyšší podíl elektronických formulářů z celkového počtu sebraných sčítacích formulářů v kraji se vrátil z Prahy (32,5 %). Jak lze vidět na grafu č. 4, za Prahou následovaly tři moravské kraje – Jihomoravský (29,5 %), Zlínský (29,2 %) a Moravskoslezský (27,1 %). Naopak nejméně využívali elektronickou formu vyplnění obyvatelé dvou východočeských krajů – Královehradeckého (19,8 %) a Pardubického (21,2 %).

Vyplnění elektronického formuláře trvalo okolo 10 minut
Jedním z důvodů využití elektronické varianty sčítacích formulářů byl předpoklad, že tato forma bude uživatelsky přívětivější a zkrátí se tím doba, kterou občan stráví vyplňováním. Z údajů o prodlevě mezi stažením a odesláním elektronického sčítacího formuláře se dá částečně tato doba odvodit, i když reálná doba vyplňování bude nižší než vykazovaná doba mezi stažením a odesláním. Téměř polovina sčítacích listů osoby a bytových listů byla vyplněna a odeslána zpět do 10 minut od stažení a u domovních listů bylo odesláno do 10 minut od stažení dokonce přes 90 % formulářů.

Typický elektronicky sečtený obyvatel ČR
Při zohlednění charakteristik, které byly absolutně nejčastěji zastoupeny v jednotlivých kategoriích, pak typickým elektronicky sečteným obyvatelem ČR je osoba (s nepatrně vyšší pravděpodobností muž) ve věku 30–39 let, se středním nebo úplným středním odborným vzděláním, ekonomicky aktivní, která bydlí v domácnosti vybavené počítačem s připojením k internetu a odeslala svůj formulář již během prvních 2–3 dní po rozhodném okamžiku sčítání.
„Při tomto hodnocení je však nezbytné vzít v úvahu, že elektronické formuláře nevyplňoval každý jen sám za sebe. V řadě případů určitě vyplňoval jeden člen domácnosti elektronické formuláře nejen za sebe, ale i za další členy domácnosti. Zejména je nutno předpokládat, že elektronické formuláře spíše vyplňovali mladší a více vzdělaní lidé za starší a méně vzdělané členy domácnosti“, upozornil Stanislav Drápal.

Prostřednictvím internetu se více sčítaly osoby mladších věkových skupin
Na základě získaných dat z elektronických formulářů lze konstatovat, jaké jsou základní charakteristiky osob, za něž byly formuláře vyplněny elektronicky. Informace z elektronických formulářů byly pro tento účel porovnány s dostupnými charakteristikami obyvatelstva České republiky. V datech z elektronických formulářů jsou nepatrně více zastoupeny osoby mužského pohlaví. Z pohledu věkové struktury obyvatelstva jsou v datech z elektronických formulářů relativně více obsaženy údaje o osobách mladšího a středního věku do 49 let. Při porovnání věkové struktury obyvatel ČR a osob, za které jsme obdrželi sčítací formuláře, jsou nejvýraznější rozdíly ve věkové skupině 25–39 let. Osoby této věkové skupiny jsou mezi elektronicky sečtenými zastoupeny častěji, než by tomu napovídal jejich podíl na celkové populaci České republiky.

Vyplňovali častěji osoby s maturitou a vysokoškoláci
Z celkového počtu přijatých elektronických sčítacích listů osob jich bylo více než 60 % za osoby s úplným středním nebo vysokoškolským vzděláním. Podle dat sčítání v roce 2001 mělo v Česku vysokoškolské vzdělání jen 8,9 % obyvatel. Ve skupině obyvatel, za něž byly vyplněny elektronické formuláře, je letos podíl vysokoškoláků 21,5 %. To je bezpochyby více než je současný podíl vysokoškolsky vzdělaných osob (tento údaj přinesou až výsledky SLDB 2011).

Elektronické formuláře vyplňovali i důchodci a nezaměstnaní
Téměř 56 % všech elektronických sčítacích listů osoby bylo vyplněno za osoby ekonomicky aktivní, téměř 18 % za žáky, studenty a učně. Ale elektronické formuláře byly vyplněny i za další skupiny (například téměř 11 % za nepracující důchodce a 4 % za nezaměstnané).

Nejmladší a nejstarší sečtený obyvatel
Soubor elektronicky vyplněných formulářů zahrnoval i sčítací listy osoby za děti, které se narodily těsně před rozhodným okamžikem sčítání, tedy před půlnocí z 25. na 26. března 2011. Takových dětí bylo celkem 62 a v rozhodný okamžik jim byl jeden jediný den. Naopak nejstaršímu obyvateli, za kterého byly získány údaje elektronickou formou, bylo 106 let.

Občané nevyplňovali elektronické formuláře pouze z domova
Ve zhruba 20 % elektronicky přijatých bytových listů bylo uvedeno, že domácnost není vybavena počítačem nebo je vybavena počítačem bez internetu. Zřejmě tak občané využívali možnost elektronického vyplňování nejen z domova, ale i z počítače v zaměstnání, v internetové kavárně, na obecním či městském úřadu, nebo formuláře za ně elektronicky vyplnili a odeslali příbuzní či známí.

Možnost vyplnění sčítacího listu osoby elektronicky využívali nejčastěji obyvatelé Prahy a Jihomoravského kraje
V grafu č. 5 jsou uvedeny jednak podíly jednotlivých krajů na celkovém počtu přijatých elektronických sčítacích listů osoby, a jednak procentuální rozložení obyvatelstva ČR podle krajů. Pouze ve čtyřech krajích byl podíl elektronicky vyplněných SF vyšší, než odpovídá podílu na počtu obyvatel ČR - v Praze (13,8 % elektronických listů osoby oproti 11,9 % obyvatel), Jihomoravském, Středočeském a Zlínském kraji. Naopak méně často vyplňovali elektronický sčítací list osoby např. obyvatelé Královehradeckého kraje (4,1 % elektronických listů osoby oproti podílu 5,1 % obyvatel).

Jana Víchová
tisková mluvčí ČSÚ

Graf č. 1 – Počet odeslaných elektronických formulářů během jednotlivých dní v týdnu
Graf č. 1 – Počet odeslaných elektronických formulářů během jednotlivých dní v týdnu

Graf č. 2 – Počet elektronických formulářů podle hodiny odeslání
Graf č. 2 – Počet elektronických formulářů podle hodiny odeslání

Graf č. 3 – Počet elektronických formulářů podle hodiny odeslání a typu dne
Graf č. 3 – Počet elektronických formulářů podle hodiny odeslání a typu dne

Graf č. 4 – Podíl odeslaných elektronických sčítacích formulářů ze všech odevzdaných formulářů v jednotlivých krajích (v %)
Graf č. 4 –	Podíl odeslaných elektronických sčítacích formulářů ze všech odevzdaných formulářů v jednotlivých krajích (v %)

Graf č. 5 – Podíl odeslaných elektronických sčítacích listů osoby a podíl počtu obyvatel Česka podle krajů (v %)
Graf č. 5 – 	Podíl odeslaných elektronických sčítacích listů osoby a podíl počtu obyvatel Česka podle krajů (v %)

  • TZ ČSÚ eSF 110613.doc