Vysvětlivky - Sčítací list osob

 

Sčítací list osoby vyplní všechny osoby přítomné v rozhodný okamžik sčítání na území České republiky bez ohledu na to, zda bydlí v bytě, ubytovacím zařízení nebo v jiném objektu. Při sčítání osob v bytě nebo v zařízení, které slouží k dlouhodobému bydlení, musí být formulář vyplněn i za osoby dočasně nepřítomné, pokud v bytě resp. v zařízení fakticky bydlí a jsou tam členem konkrétní domácnosti. Za nezletilou osobu nebo za osobu, která není způsobilá k právním úkonům, poskytuje údaje její zákonný zástupce. Údaje se vyplňují podle stavu o půlnoci z 25. na 26. března 2011, pokud není uvedeno jinak.
V otázkách č. 4, 10, 11 a 22 je možné uvést více odpovědí. U ostatních otázek označte nebo zapište vždy pouze jednu odpověď. Cizinci pobývající v České republice krátkodobě (obecně do 90 dnů) vyplňují pouze jméno, příjmení a otázky č. 2 - 6.
Všechny texty zapisujte čitelně velkými tiskacími písmeny podle vzoru na formuláři. Číselné údaje zapisujte zprava (kromě rodného čísla).

4. STÁTNÍ OBČANSTVÍ

V případě dvojího občanství se uvádí obojí.

5. BYDLIŠTĚ V ROZHODNÝ OKAMŽIK (26. 3. 2011)

Uvede se, zda adresa v záhlaví formuláře (v poli IDENTIFIKACE) je místem, kde sčítaná osoba dlouhodobě fakticky žije a kde má svou domácnost, příp. rodinu. Není přitom rozhodující, kde je osoba přihlášena k trvalému pobytu nebo zda např. z důvodu práce nebo studia tráví větší část týdne v jiném místě. V případě, že je adresa bydliště odlišná od adresy v záhlaví, zapíše se co nejpřesněji.

7. BYDLIŠTĚ MATKY V DOBĚ NAROZENÍ

Bydlištěm matky v době narození se rozumí faktické bydliště matky v době narození sčítané osoby, tj. první bydliště, kde sčítaná osoba žila hned po narození. Údaj nelze zaměňovat za „místo narození", které je uváděno např. v rodném listu a označuje skutečné místo narození - většinou adresu porodnice. Obec, okres, příp. stát se uvádí podle názvu a hranic platných k datu sčítání.

8. RODINNÝ STAV

Zjišťuje se rodinný stav de iure, tedy právní stav. Nesezdaná soužití se uvádějí pouze na 2. straně bytového listu.
Každá osoba vyplní buď otázku č. 8 - rodinný stav, anebo otázku č. 9 – registrované partnerství.

9. REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ

Zjišťuje se stav de iure, tedy právní stav - registrované partnerství osob stejného pohlaví uzavřené podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, anebo dle platných právních předpisů v zahraničí. Osoby, které do registrovaného partnerství nikdy nevstoupily, otázku nevyplňují.

10. MATEŘSKÝ JAZYK

Jako mateřský jazyk se uvede jazyk, kterým se sčítanou osobou v dětství hovořila matka nebo osoby, které ji vychovaly. Je přípustné uvést i více jazyků.

11. NÁRODNOST

Údaj o národnosti uvede každý podle svého rozhodnutí. Uvedení údaje není povinné. Je přípustné uvést i více národností. Národností se rozumí příslušnost k národu, národnostní nebo etnické menšině. Pro určení národnosti není rozhodující mateřská řeč ani řeč, kterou respondent převážně používá nebo lépe ovládá.

12. NÁBOŽENSKÁ VÍRA

Údaj o náboženské víře vyplní každý podle svého rozhodnutí. Uvedení údaje není povinné. V případě uvedení registrované církve nebo náboženské společnosti zapište přesný nebo vhodně zkrácený název podle následujícího přehledu:
Církve a náboženské společnosti registrované k 2. 11. 2010 v ČR :
 • Apoštolská církev
 • Bratrská jednota baptistů
 • Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü
 • Církev adventistů sedmého dne
 • Církev bratrská
 • Církev československá husitská
 • Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice
 • Církev Křesťanská společenství
 • Církev Nová naděje
 • Církev řeckokatolická
 • Církev římskokatolická
 • Církev Slovo života
 • Církev živého Boha
 • Česká hinduistická náboženská společnost
 • Českobratrská církev evangelická
 • Evangelická církev augsburského vyznání v České republice
 • Evangelická církev metodistická
 • Federace židovských obcí v České republice
 • Jednota bratrská
 • Křesťanské sbory
 • Luterská evangelická církev a. v. v České republice
 • Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna
 • Náboženská společnost českých unitářů
 • Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
 • Novoapoštolská církev v ČR
 • Obec křesťanů v České republice
 • Pravoslavná církev v českých zemích
 • Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice
 • Slezská církev evangelická augsburského vyznání
 • Starokatolická církev v ČR
 • Ústředí muslimských obcí
 • Višva Nirmala Dharma
Pokud uvedete jinou církev, náboženskou společnost, vyznání nebo víru, zapište ji rovněž co nejpřesněji.

13. NEJVYŠŠÍ UKONČENÉ VZDĚLÁNÍ

Vyplňují pouze osoby 15leté a starší na základě nejvyšší ukončené školy. Osoby, které získaly vzdělání v zahraniční vzdělávací instituci nebo soukromé vzdělávací instituci neakreditované MŠMT, uvádějí odpovídající stupeň vzdělání ve vzdělávacím systému ČR, jestliže jejich vzdělání je uznáváno za rovnocenné.
Bez vzdělání
uvedou osoby, které nemají dokončený ani 1. stupeň základní školy.
Neukončené základní vzdělání
uvedou osoby, které dokončily pouze 1. stupeň základní školy nebo dřívější obecnou či národní školu, anebo absolvovaly jen pomocnou školu.
Základní vzdělání
uvedou i studenti šesti a osmiletého gymnázia, případně osmiletých oborů konzervatoře, pokud již absolvovali první dva, resp. čtyři ročníky příslušného gymnázia (konzervatoře), tj. splnili povinnou školní docházku. Základní vzdělání uvedou i osoby, které dokončily zvláštní školu, praktickou školu, speciální základní školu nebo dřívější měšťanskou školu. Osoby starší 15 let, které v době sčítání navštěvují 9. ročník základní školy rovněž uvedou, že mají ukončené základní vzdělání.
Úplné střední všeobecné (s maturitou)
zahrnuje rovněž obory lyceí středních škol.
Úplné střední odborné (s maturitou)
zahrnuje vedle středních odborných škol i učební obory s maturitou.
Nástavbové studium
uvedou absolventi nástavbového nebo pomaturitního studia a rovněž absolventi dvou nebo více středních škol ukončených závěrečnou zkouškou nebo maturitou.
Magisterské
zahrnuje většinu absolventů vysokých škol; nositelé titulů Mgr., MgA., Ing., MUDr., JUDr., RNDr., MVDr., PhDr., ThDr. aj.
Doktorské
- patří sem pouze současný doktorský studijní program a bývalá vědecká příprava, tzn. nositelé titulů Ph.D., Th.D., CSc., DrSc.

14. OBOR VZDĚLÁNÍ

Vyplňují pouze osoby s vyšším než základním vzděláním. Obor vzdělání, příp. učební obor, se uvádí podle nejvyšší ukončené školy. Zapíše se název/odborné zaměření absolvovaného oboru studia (např. biologie, ekonomie, elektrotechnika, strojírenství, zemědělství, sociální péče, učitelství pro ZŠ, veřejnosprávní činnost apod.) nebo učebního oboru (např. zámečník, mechanik opravář, zedník, kuchař, prodavač, chemik-laborant, textilní výroba, potravinářství, zpracování dřeva, obchodní provoz, pečovatelské práce apod.), popř. typ/zaměření absolvované školy (např. všeobecné vzdělání - gymnázium, SVVŠ apod.). Pokud je ukončeno studium na více školách rovnocenného stupně, uvede se obor, který je (případně byl) využíván v zaměstnání; pokud takový není, uvede se obor poslední dokončené školy.

15. POČET ŽIVĚ NAROZENÝCH DĚTÍ CELKEM

Do počtu živě narozených dětí celkem se zahrnou děti narozené do rozhodného okamžiku sčítání (před manželstvím, v manželství i mimo ně), i když některé z dětí později zemřelo.

16. POČET ŽIVĚ NAROZENÝCH DĚTÍ V SOUČASNÉM (POSLEDNÍM) MANŽELSTVÍ

Uvede se počet dětí, které se ženě narodily do rozhodného okamžiku sčítání v nynějším manželství (u žen vdaných) nebo v posledním manželství (u žen rozvedených nebo ovdovělých), i když některé z dětí později zemřelo.

17. EKONOMICKÁ AKTIVITA

Mezi zaměstnané se zařadí všechny osoby 15leté a starší, které v rozhodný okamžik sčítání jsou v placeném zaměstnání jako „zaměstnanci", patří mezi „sebezaměstnané" (zaměstnavatelé, samostatně činní) nebo pomáhající členy rodiny. Není přitom rozhodující délka jejich pracovního úvazku, ani jestli jejich pracovní aktivita má charakter trvalý, dočasný, sezónní nebo příležitostný. Samostatně se uvádějí pracující důchodci, pracující studenti a učni a ženy na mateřské dovolené (28 resp. 37 týdnů). Jako nezaměstnaní se označí všechny osoby 15leté a starší, které v rozhodný okamžik sčítání jsou bez práce, hledají aktivně práci a jsou připraveny k okamžitému nástupu do práce.
Ekonomicky neaktivní
jsou všechny osoby, které v rozhodný okamžik sčítání nebyly zaměstnány ani nesplňují podmínky pro zařazení mezi nezaměstnané.
Ostatní s vlastním zdrojem obživy
uvedou osoby, které žijí z jiných finančních zdrojů než je příjem ze zaměstnání nebo důchod (např. z úspor, z výnosu majetku, dividend, sociálních příspěvků apod.) Patří sem i ženy a muži na rodičovské dovolené, jestliže pobírají rodičovský příspěvek.
Žáci, studenti, učni
uvádějí ti, kteří se věnují výlučně studiu na všech typech škol.
Osoby v domácnosti, děti předškolního věku, ostatní závislé osoby
uvedou i dospělé osoby, pokud jsou závislé svou obživou na některém členu domácnosti.

18. ZAMĚSTNÁNÍ

Jako zaměstnání se uvede konkrétní vykonávaná činnost; zpravidla zahrnuje pracovní zařazení, funkci i obor (např. montážní dělník vozidel, obsluha dopravníku, řidič autojeřábu, čalouník nábytku, dělník chemické výroby, mechanik provozní údržby, stavební elektromontér, pokladník v obchodě, pracovník bankovní přepážky, učitelka v MŠ, obchodní referent, architekt zahrad, daňový úředník, vedoucí obchod. odboru, vrchní sestra, zástupce ředitele ZŠ, vedoucí skladu, ředitel hotelu, dispečer dopravy, vědecký pracovník - biochemie, strážník městské policie apod.). V případě dvou zaměstnání se tato otázka vyplňuje podle hlavního zaměstnání.

19. POSTAVENÍ V ZAMĚSTNÁNÍ

Jako zaměstnanci se zapíší osoby v pracovním poměru, zaměstnanci jmenovaní nebo volení, osoby zaměstnané na základě dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce, zaměstnanci ve služebním poměru (tj. příslušníci armády a policisté).
Podnikatelé se zaměstnanci (zaměstnavatelé)
jsou osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti zaměstnávají jednoho nebo více zaměstnanců.
Podnikatelé bez zaměstnanců (OSVČ)
jsou osoby pracující na vlastní účet, s podnikatelským oprávněním. Jedná se o osoby zapsané v obchodním rejstříku, v živnostenském rejstříku (živnostenský list, koncese), osoby podnikající na základě zvláštních předpisů (např. advokáti, znalci, auditoři, umělci aj.), osoby provozující zemědělskou činnost podle zvláštních předpisů.
Členové produkčních družstev
zapíší členové výrobních, zemědělských, případně jiných produkčních družstev. Nepatří sem řádní zaměstnanci těchto družstev ani členové spotřebitelských družstev.
Pomáhající rodinní příslušníci
uvedou osoby, které pracují na jiném základě než pracovněprávním vztahu. Pokud jsou rodinní příslušníci zaměstnáni v rodinném podniku na základě např. pracovní smlouvy, vyznačí se jako zaměstnanci v pracovním poměru.

20. ODVĚTVÍ EKONOMICKÉ ČINNOSTI

Odvětví se určuje podle hlavního druhu ekonomické činnosti zaměstnavatele (předmětu podnikání). Např. „školství" uvedou všichni zaměstnanci školy - učitel, sekretářka, ale i pracovníci údržby, úklidu, školní jídelny apod., pokud nejsou zaměstnanci firmy, která pro školu poskytuje tyto služby. Název odvětví ekonomické činnosti uvádějte, prosím, podle následujícího přehledu (příp. vyberte jen příslušnou část názvu):
 • zemědělství, myslivost
 • lesnictví a těžba dřeva
 • rybolov a chov ryb
 • těžba a úprava uhlí, rud, ropy a zemního plynu, kamene, písku aj.; podpůrné činnosti při těžbě (průzkumné práce, vrty, odvodňování pod.)
 • výroba potravinářských výrobků, nápojů, tabákových výrobků
 • výroba textilií, oděvů, kožešin. výrobků, obuvi; kožedělný průmysl
 • zpracování dřeva, výroba papíru, buničiny a výrobků z papíru, dřeva, proutí, korku aj.
 • tisk, vázání a souvis. činnosti; rozmnožování nahraných nosičů
 • výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
 • výroba chemických látek a přípravků
 • farmaceutická výroba
 • výroba pryžových a plastových výrobků
 • výroba a zpracování skla, keramiky, porcelánu, kamene, stavebních materiálů a výrobků
 • výroba a hutní zpracování kovů; slévárenství
 • výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků; úprava kovů; obrábění
 • výroba počítačů, elektronických, měřicích a optických přístrojů a zařízení, komunikačních zařízení, spotřební elektroniky
 • výroba elektrických zařízení (vč. rozvodných a kontrolních zařízení, spotřebičů pro domácnost, baterií a akumulátorů, optických a elektrických kabelů apod.)
 • výroba ostatních strojů a zařízení (např. zemědělských, obráběcích, pro těžbu a průmysl. výrobu, zdvihacích zařízení, čerpadel,ložisek, převodů, ručních nářadí s motorem aj.)
 • výroba motorových vozidel (vč. jejich motorů, dílů a příslušenství), přívěsů a návěsů
 • výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
 • výroba nábytku
 • ostatní zpracovatelský průmysl (výroba bižuterie, hraček, hudebních nástrojů, sportovních potřeb atd.)
 • opravy, údržba a instalace strojů a zařízení
 • výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla
 • zásobování vodou
 • činnosti související s odpadními vodami
 • shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
 • sanace a jiné činnosti související s odpady
 • výstavba budov
 • inženýrské stavitelství (výstavba silnic, železnic, inženýrských sítí, mostů aj. staveb)
 • specializované stavební činnosti (demolice, pokrývačské práce, elektroinstalační, instalatérské aj. stavebně instalační práce, kompletační a dokončovací práce - omítkářské, sklenářské atd.)
 • obchod s motorovými vozidly (vč. dílů a příslušenství), opravy a údržba motorových vozidel
 • velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu
 • maloobchod
 • pozemní a potrubní doprava
 • vodní doprava
 • letecká doprava
 • skladování a vedlejší činnosti v dopravě (nakládání a vykládání zboží, provoz a správa silnic, parkovišť, terminálů - nádraží, letiště, překladiště, údržba dopravních zařízení apod.)
 • poštovní a kurýrní činnosti
 • ubytování; stravování a pohostinství
 • vydavatelské činnosti (vydávání knih, periodik, softwaru a pod.)
 • činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a TV pořadů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
 • tvorba televizních a rozhlasových programů a vysílání
 • telekomunikační činnosti
 • činnosti v oblasti informačních technologií (programování, správa počítačového vybavení, poradenství aj.)
 • informační činnosti (zpracování dat, hosting, zpravodaj. agentury aj.)
 • peněžnictví a finanční zprostředkování
 • pojišťovnictví a penzijní financování (kromě povinného sociálního zabezpečení)
 • činnosti v oblasti nemovitostí (nákup, prodej, pronájem a správa nemovitostí, činnost realitních agentur, oceňování apod.)
 • právní, účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
 • poradenství a služby pro podniky v oblasti řízení, organizace, plánování, kontroly, marketingu, lidských zdrojů, komunikace aj.
 • architektonické a inženýrské činnosti a poradenství (projektování, konstrukční návrhy, geologický průzkum, činnosti geodetické, kartografické, meteorologické aj.)
 • technické zkoušky a analýzy (chem., fyz. aj.)
 • výzkum a vývoj
 • reklama, průzkum trhu a veřejného mínění
 • ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (návrhářské, grafické, fotografické, překladatelské, odborné poradenství atd.)
 • pronájem a leasing
 • zprostředkování zaměstnání
 • činnosti cestovních agentur a kanceláří, rezervační, průvodcovské, informační aj. služby v cestovním ruchu
 • bezpečnostní a pátrací činnosti (soukromé bezpečnostní agentury, provoz bezpečnostních systémů)
 • úklidové činnosti
 • úprava krajiny (vč. zahrad, parků, veřejných ploch)
 • administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (call centra, balicí služby, pořádání kongresů a veletrhů aj.)
 • veřejná správa (státní správa, samospráva), obrana, povinné sociální zabezpečení, veřejný pořádek a bezpečnost, spravedlnost a soudnictví, nápravná zařízení, protipožární ochrana
 • školství, vzdělávání (vč. vzdělávání mimo školský systém - kurzy a školení, autoškoly, umělecké a sportovní vzdělávání apod.)
 • zdravotnictví
 • veterinární činnosti
 • sociální péče v zařízeních
 • ambulantní a terénní sociální služby
 • tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti (umělecká tvorba, divadelní, hudební aj. umění, provozování kulturních zařízení)
 • činnosti knihoven, archivů, muzeí, botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací, provoz a ochrana památek
 • činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
 • sportovní, zábavní a rekreační činnosti
 • činnosti profesních, politických, společenských, kulturních, zájmových organizací, církví a náboženských organizací, odborových svazů, hnutí aj. sdružení
 • opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
 • ostatní osobní služby (čištění oděvů, kadeřnictví, kosmetika aj.)
 • práce domácího personálu pro domácnost, jednotlivce (hlídání dětí, výpomoc v domácnosti, osobní řidič, správce domu apod.)
 • činnosti mezinárodních organizací (OSN, EU, Světová banka apod.)
Otázky č. 21, 22, 23 a 24 o dojížďce resp. docházce do zaměstnání nebo školy
vyplňují osoby, které v otázce na ekonomickou aktivitu uvedly, že patří mezi zaměstnané nebo jsou žáci, studenti, učni (v rámci ekonomicky neaktivních).
„Pracující studenti a učni" uvádějí údaje o dojížďce do školy, nikoli údaje o dojížďce do zaměstnání. Za dojížďku (docházku) se považuje i dojíždění (docházení) v rámci obce, města.

21. MÍSTO PRACOVIŠTĚ NEBO ŠKOLY

Uvede se adresa místa výkonu práce (nikoliv např. sídla firmy). Osoby, které nemají pevné místo pracoviště, ale pracovní dobu začínají na stejné adrese (např. pracovníci v dopravě - řidiči, piloti; řemeslníci-opraváři aj.), uvedou místo nástupu do zaměstnání.
Osoby, které místo výkonu zaměstnání často mění (např. pracovníci na montážích, na stavbách, prodavači na tržištích apod.), nebo cestují, ale nehlásí se denně na stálé adrese (obchodní cestující, taxikáři, řidiči kamiónů aj.) označí „zaměstnání bez stálého pracoviště". Osoby pracující nebo studující v cizině uvedou název státu.
Osoby, jejichž adresa pracoviště (školy) je shodná s adresou (faktického) bydliště, a zaměstnaní bez stálého pracoviště již další otázky o dojížďce nevyplňují.
Otázky č. 22 a 23
se týkají každodenní cesty do zaměstnání nebo školy (z domova nebo z místa přechodného ubytování). Osoby pracující ve směnném provozu uvádějí údaje o jedné cestě do zaměstnání, i když nedojíždějí (nedocházejí) pravidelně každý den.

22. DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK

Autobus (kromě MHD)
uvedou osoby využívající autobusovou dopravu, která překračuje hranice obce/města. Patří sem i příměstská doprava.
Městská hromadná doprava
je veřejná hromadná doprava osob provozovaná k uspokojování přepravních potřeb na území města. V Praze zahrnuje i metro.
Jiný dopravní prostředek
zahrnuje všechny ostatní, jmenovitě neuvedené na formuláři.
Žádný (pouze pěšky)
uvedou osoby, které chodí do zaměstnání nebo školy pouze pěšky, tj. nevyužívají žádný dopravní prostředek.

23. DOBA TRVÁNÍ DOJÍŽĎKY/DOCHÁZKY

Uvede se doba trvání jedné obvyklé cesty do zaměstnání nebo školy. Doba v minutách zahrnuje celkovou dobu, která uplyne od opuštění domova (příp. místa přechodného ubytování) do vstupu na pracoviště nebo vstupu do školy (tzv. „ode dveří ke dveřím"), tj. včetně pěší chůze na stanici a od stanice veřejné dopravy, čekání na příjezd, přestup apod.

24. FREKVENCE DOJÍŽĎKY DO MÍSTA PRACOVIŠTĚ NEBO ŠKOLY

Uvede se, jak často dojíždí osoba z obce svého bydliště do obce pracoviště nebo školy. Osoby, které mají pracoviště nebo školu ve stejné obci jako (faktické) bydliště, otázku nevyplňují.
Denně uvádějí osoby, které dojíždějí (příp. docházejí) přímo z místa (faktického) bydliště a nevyužívají přechodné ubytování v místě pracoviště nebo školy (podnájem, ubytovna, studentská kolej, internát apod.). Mohou to být i osoby pracující ve směnném provozu nebo na zkrácený úvazek, pokud splňují uvedenou podmínku, i když nedojíždějí pravidelně každý den


Případné nejasnosti a dotazy k vyplnění sčítacích formulářů Vám zodpoví sčítací komisař, popřípadě Vám pomůže formuláře vyplnit. Poskytne Vám i všechny další potřebné informace. Další informace můžete také získat na internetové stránce www.scitani.cz, na Call centru 800 87 97 02 nebo e-mailové adrese info@scitani.cz.


 • Vysvetlivky_lo.pdf