Vysvětlivky - bytový list

 

Údaje o obydleném bytě poskytne kterýkoliv z dospělých uživatelů bytu. Uživatelem bytu je fyzická osoba nebo více fyzických osob, které byt fakticky užívají, a to bez ohledu na délku pobytu v bytě a bez ohledu na právní důvod užívání bytu nebo na neexistenci právního důvodu. Údaje o neobydleném bytě v obydleném domě poskytuje vlastník domu nebo bytu, případně pověřený správce či provozovatel domu. V případě jiného způsobu bydlení bytové domácnosti (v rekreační chatě, chalupě, v ubytovacím zařízení, nouzové bydlení aj.) se vyplňují pouze otázky č. 1 a 2 a 2. strana bytového listu. Údaje se vyplňují podle stavu o půlnoci z 25. na 26. března 2011. U každé otázky označte vždy pouze jednu odpověď. Jestliže ve sloupci A není odpověď předvyplněna anebo tato odpověď neodpovídá skutečnému stavu bytu, označte nebo zapište správnou odpověď vždy do sloupce B. Údaj ve sloupci A nepřeškrtávejte. Je-li předvyplněný údaj ve sloupci A platný, není třeba znovu uvádět správnou odpověď ve sloupci B.

1. ZPŮSOB BYDLENÍ BYTOVÉ DOMÁCNOSTI

Byt
je soubor místností, popřípadě jednotlivá místnost, které jsou stavebním úřadem určeny k bydlení. Volba „byt“ se uvádí ve všech případech bydlení domácnosti v bytě bez ohledu na druh domu (např. i v případě bytu školníka ve škole, bytu domovníka v domově důchodců pod).
Rekreační chata, chalupa
je stavba, která odpovídá požadavkům na rodinnou rekreaci a je k tomuto účelu určena.
Nouzové obydlí, přístřeší
zahrnuje nouzové a provizorní objekty, nezkolaudované domy, nouzové ubytování na pracovišti apod.
Ubytovací zařízení
se uvádí v případě bydlení domácnosti v zařízení, které poskytuje domácnosti nejen dlouhodobé ubytování, ale i služby, které domácnost sdílí společně s jinými osobami (koupelny, jídelny, ložnice aj.).

2. OBYDLENOST BYTU

Neobydlený je byt, ve kterém není žádná bydlící osoba.

3. PRÁVNÍ DŮVOD UŽÍVÁNÍ BYTU

Byt ve vlastním domě
je většinou v rodinném domě, může být i ve vlastním bytovém domě.
Byt v osobním vlastnictví
je byt, jehož uživatel je veden v katastru nemovitostí jako vlastník jednotky (bytu). Byt v osobním vlastnictví nemůže být ve vlastním rodinném domě - ten se vyznačuje jako byt ve vlastním domě.
Jiné bezplatné užívání bytu
se může vyskytovat ve všech druzích domu, jejichž vlastníkem je soukromá osoba; jedná se nejčastěji o bezplatné užívání bytu v domě, který patří příbuzným nebo jiným blízkým osobám.
Byt nájemní
je byt užívaný na základě nájemní smlouvy, bez ohledu na to, zda je nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou. Jako nájemní označí byt i osoba, která bydlí v podnájmu - v pronajatém bytě.
Byt družstevní
je užíván na základě členství v bytovém družstvu (ve smyslu § 221 obchodního zákoníku), přičemž bytové družstvo jako právnická osoba je uvedeno v katastru nemovitostí jako vlastník bytu příp. jako vlastník celého domu.

4. VELIKOST BYTU - POČET MÍSTNOSTÍ A PLOCHA

Údaje o ploše bytu v m² se uvádějí zaokrouhlené na celé číslo. Je-li v bytě kuchyňský kout (netvoří samostatnou místnost), zapíše se jeho plocha do položky kuchyň, kuchyňský kout a zbývající část místnosti se započítá do plochy obytných místností, příp. ostatních prostor bytu.
Ostatní prostory
bytu zahrnují součet ploch příslušenství, předsíně, spíže, komory apod. Rovněž do této položky patří plocha místností bytu, které se nevyužívají k bydlení, ale jsou vyčleněny k obchodním nebo pracovním účelům. Nezapočítává se půda, sklep, balkón, terasa, lodžie (ani zasklená), plochy schodiště.

5. POLOHA BYTU V DOMĚ

U bytu ve dvou podlažích se uvede nižší. V případě bytu v podkroví se podkroví považuje za další řádné poschodí.
Přízemí a 1. poschodí
se vyznačí u bytu v dvoupodlažním rodinném domě.

6. PLYN

Zjišťuje se připojení na plynovodní síť (příp. lokální rozvodnou síť) nebo na lokální zásobník plynu. Používání plynových tlakových lahví se nepovažuje za vybavení bytu plynem a uvádí se jako „bez plynu“.

8. TEPLÁ VODA

Jiný nebo kombinovaný zdroj se uvede v případě, kdy jsou v různých časových obdobích k ohřevu vody využívány různé zdroje (např. v zimním období ústřední nebo etážové topení a v letním období jiný zdroj).

9. ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ

Ústřední vytápění
v domech se 2 a více byty je vytápění zdrojem tepla umístěným mimo byt. V případě jednobytových rodinných domů je za ústřední vytápění také považováno vytápění se zdrojem tepla v samostatné místnosti k tomu určené (včetně sklepa).
Etážové vytápění
je topení zřízené pouze pro jeden byt, je napojeno na jeden tepelný zdroj (kotel) umístěný přímo v bytě (v kuchyni, předsíni, koupelně apod.) a je obsluhováno uživatelem bytu přímo.

10. ENERGIE POUŽÍVANÁ K VYTÁPĚNÍ

Uvádí se převládající, hlavní zdroj energie, resp. druh paliva používaný k vytápění.
Energie z kotelny mimo dům
se vyznačí v případech, kdy dům je napojen na dálkové ústřední topení nebo blokovou kotelnu.
Dřevo, dřevěné brikety
zahrnuje též dřevěné pelety, dřevěný odpad, rostlinnou a ostatní biomasu (slámu, zrní aj.).

13. OSOBNÍ POČÍTAČ A PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Osobní počítač může být stolní PC i přenosný počítač (notebook, PDA); uvádí se v případě, kdy je využíván členy domácnosti k soukromým účelům. Osobní počítač, který je umístěn v bytě, ale je využíván výlučně jako pracovní pomůcka pro výkon zaměstnání, se nepovažuje za vybavení domácnosti. Počítač s internetem se uvádí bez ohledu na způsob připojení k internetu.

SEZNAM OSOB V BYTĚ NEBO V JINÉM OBYDLÍ (2. STRANA BYTOVÉHO LISTU)

Uvedou se všechny osoby, které v bytě skutečně bydlí a jsou členy některé domácnosti (a to i v případě, že jsou dočasně nepřítomné např. z důvodu služební cesty, pobytu v nemocnici apod.). Není rozhodující, kde jsou osoby přihlášeny k trvalému pobytu.
Samostatně (do řádků 001. – 005.) se uvádějí členové domácností pobývající 12 měsíců a déle mimo území České republiky (studující v zahraničí, dlouhodobé pracovní pobyty apod.). Zvlášť se zapíší (do řádků 991. – 995.) také osoby, které nejsou členy domácnosti a v rozhodný okamžik sčítání v konkrétním bytě nebo obydlí pobývají pouze dočasně (např. návštěvy příbuzných).
Osoby společně hospodařící se zapisují do příslušné domácnosti (první společně hospodařící domácnost, druhá společně hospodařící domácnost). Žije-li v bytě více než dvě hospodařící domácnosti, využije se k zápisu formulář „Bytový list - pokračování“, který domácnosti v případě potřeby dostanou od sčítacího komisaře. Údaje o jedné osobě se uvádějí do jednoho řádku zápisem příjmení a jména, celého data narození (v podobě den/měsíc/rok) a zápisem jednoho křížku do některého ze sloupců č. 2 - 14, kterým se vyznačí vztah k první osobě uvedené v domácnosti. U osoby zapsané jako první (řádek 101., 201.) je již křížek předtištěn.
Manžel/ka, registr. partner/ka
uvede osoba, která je k osobě č. 1 ve vztahu: manžel, manželka, příp. též registrovaný partner, registrovaná partnerka, tj. jedná se o vztah de iure (právní vztah)
Druh, družka (nesezdané soužití)
uvádí se v případě faktického nesezdaného soužití, bez ohledu na rodinný stav de iure
Syn, dcera
uvádí se bez ohledu na to, zda se jedná o dítě vlastní, adoptované nebo v pěstounské péči, společné dítě obou partnerů nebo dítě pouze jednoho z partnerů
Partner/ka vnuka, pravnuka
- uvede rovněž partner/ka vnučky, pravnučky; zahrnuje případy manželství i neformálního (nesezdaného) soužití, příp. též registrovaného partnerství.


  • Vysvetlivky_bl.pdf