Podněty k zahájení přestupkového řízení s občany, kteří zásadně nesplnili své zákonné povinnosti při sčítání lidu, domů a bytů 2011

 


Český statistický úřad (ČSÚ) po provedení kontroly všech téměř 17,5 miliónu sebraných papírových i elektronických formulářů ze sčítání lidu, domů a bytů 2011 identifikoval také případy, kdy občané prokazatelně nesplnili své povinnosti vyplývající ze zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů 2011.

V současné době jsou rozesílány příslušným obecním úřadům podle místa trvalého bydliště jména osob, které nesplnily svou zákonnou povinnost vůči sčítání jako podněty ČSÚ k zahájení přestupkového řízení. Tyto podněty se týkají 233 osob, které po důkladném přezkoumání naplnily skutkovou podstatu porušení uvedeného zákona. ČSÚ vycházel ze záznamů sčítacích komisařů při distribuci a sběru sčítacích formulářů, výsledků urgencí při následném tzv. došetřování a z vyjádření některých občanů, kteří písemně sdělili své odmítnutí splnit zákonnou povinnost. Nejvíce podnětů k zahájení přestupkového řízení bylo podáno obecním úřadům v krajích Středočeském a Jihomoravském a v hlavním městě Praze. Nejméně naopak v krajích Karlovarském a Libereckém. Pro srovnání po sčítání lidu v roce 2001 byl podán 261 podnět.

Nyní bude záležet na oslovených obecních úřadech, aby zvážily situaci a okolnosti nesplnění povinnosti u uvedených osob a rozhodly, zda zahájí přestupkové řízení. V rámci přestupkového řízení hrozí viníkům možný postih až do výše 10 tisíc Kč.


Stanislav Drápal
místopředseda ČSÚ

stanislav.drapal@czso.cz

  • TZ_SLDB_22_09_2011.doc